Bør­ne­ne er dy­rest

Blandt Is­la­misk Stats kri­ge­re cir­ku­le­rer li­ste over pri­ser på se­xsla­ver

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

HEL­LIG KRIG

En li­ste, der til­sy­ne­la­den­de an­gi­ver pri­ser­ne for at kø­be en af ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stats se­xsla­ver, er ble­vet off ent­lig­gjort. Og selv små pi­ger helt ned til et- års al­de­ren er på den.

Det er det ame­ri­kan­ske me­die Bloom­berg, der har off ent­lig­gjort li­sten.

Me­di­et har talt med en højt­stå­en­de em­beds­mand i FN, Zai­nab Bangu­ra, der an­gi­ve­ligt ve­ri­fi ce­rer pris­li­sten, hvor pi­ger­ne er ind­delt ef- ter al­der – jo yn­gre, jo dy­re­re.

» Pi­ger­ne bli­ver hand­let som tøn­der af olie, « si­ger Zai­nab Bangu­ra, der i sit ar­bej­de har fo­kus på seksu­el vold un­der kon­fl ik­ter, til Bloom­berg og fort­sæt­ter:

» En pi­ge kan bli­ve solgt til fem el­ler seks for­skel­li­ge mænd. Nog­le gan­ge sælger kri­ger­ne pi­ger­ne tilbage til de­res fa­mi­li­er for fl ere tu­sin­de kro­ner. «

Tid­li­ge­re tvivl om ægt­hed

Det er dog ik­ke kun IS- kri­ge­re, pi­ger­ne sæl­ges til. Og­så ri­ge i Mel­le­møst­li­ge kan kø­be dem, skri­ver me­di­et.

Zai­nab Bangu­ra fi k kend­skab til li­sten, da hun var i Irak i april. Den­gang hav­de Is­la­misk Stat an­gi­ve­ligt sat pris­li­sten i om­løb.

Tid­li­ge­re har der væ­ret tvivl om li­stens au­ten­ti­ci­tet, men Zai­nab Bangu­ra fast­hol­der over for Bloom­berg, at li­sten er re­el.

Helt små pi­ger mel­lem et og ni år er dy­rest. Pri­sen for dem er på godt 1.100 dan­ske kro­ner, mens pi­ger mel­lem ti og 19 år sæl­ges for 850 kro­ner. Der­eft er fal­der pri­sen støt med al­de­ren.

IS be­gynd­te iføl­ge Vi­ce News først at sæl­ge se­xsla­ver, eft er ter­r­or­grup­pen hav­de fan­get over 2.000 ya­zi­di­er i au­gust sid­ste år. Ya­zi­di­er­ne føl­ger en re­li­gion fra gam­mel tid. En tro, som IS- kri­ger­ne for­døm­mer som ’ djæv­le­tro’.

IS­LA­MISK STATS

PRI­SER PÅ KVIN­DER OG BØRN

Kil­de: Bloom­berg. com og FNs sær­li­ge kon­tor for seksu­el

vold i kon­flik­tzo­ner

De hel­li­ge kri­ge­res vej til ka­li­fa­tet, hvor en streng for­tolk­ning af sun­ni- is­lam skal prak­ti­se­res, in­de­bæ­rer til­sy­ne­la­den­de salg af børn som se­xsla­ver helt ned til 1- års al­de­ren. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.