Høj­re­flø­jens ma­re­ridt tak­ker af

Når USAs ven­stre­fløjsko­mi­ker stop­per som vært på ’ The Daily Show’, vil en vig­tig po­li­tisk stem­me mang­le i USA

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Mouritzen kr­mo@ber­ling­s­ke. dk

AF­SKED MED STEWART

USA har sta­dig en mang­fol­dig­hed af nyheds­me­di­er på den blø­de og hår­de ven­stre­fløj. Li­ge­som ame­ri­ka­ner­ne har en ræk­ke tv- sta­tio­ner og avi­ser, der be­ken­der sig til høj­re­fløj­en. Pro­ble­met er ba­re, at fær­re og fær­re læ­ser dem og ser hår­de nyheds­ud­sen­del­ser med få und­ta­gel­ser.

Der­for er der og­så nær­mest er­klæ­ret na­tio­nal sør­ge­dag, når en af de frem­me­ste nyheds­sa­ti­ri­ke­re på ven­stre­fløj­en Jon Stewart i af­ten tak­ker af som vært for ’ The Daily Show’ ef­ter me­re end 16 år i spid­sen for et pro­gram, som især har væ­ret de un­ge ame­ri­ka­ne­res ad­gang til vi­den om, hvad der egent­lig fo­re­går i ver­den. Gan­ske vist set gen­nem sa­ti­rens snæv­re bril­ler. Men al­li­ge­vel.

Ver­den bli­ver al­drig den sam­me, si­ger de. Og det har de ret i. For Stewart sat­te sit eget mar­kan­te præg på en bran­che, der be­gynd­te som stan­dup- ko­mik, men som i dag bi­dra­ger væ­sent­ligt til den ame­ri­kan­ske ven­stre­fløjs revns­ning af høj­re­fløj­en.

Sat i po­li­ti­ske ram­mer

’ The Daily Show’ kun­ne væ­re endt som så man­ge an­dre lig­nen­de med at væ­re et uskyl­digt ko­mi­ker­pro­gram med et af­slut­ten­de ufor­plig­ten­de in­ter­view. I ’ The Daily Show’ blev sa­ti­ren ud­vik­let og sat i po­li­ti­ske ram­mer. Og in­ter­viewe­ne var li­ge så skar­pe som dem, der fo­re­går i de rig­ti­ge nyheds­ud­sen­del­ser. Græm­mes el­ler hul­ker af grin Jon Stewart kan nem­lig skæ­re en po­li­tisk hi­sto­rie til, så folk hul­ker af grin. El­ler og­så græm­mes de sam­men med Stewart over po­li­ti­ker­nes ’ dum­he­der’. El­ler og­så bli­ver de op­hid­se­de og skri­ver vre­de op­råb på Fa­ce­book og på Twit­ter. Stewart er ame­ri­ka­ne­nes sa­ti­ri­ske svar på Wal­ter Cron­ki­te - den le­gen­da­ri­ske nyheds­vært på tv- sta­tio­nen CBS News. Den mo­der­ne ud­ga­ve af Mi­ster News uden at vil­le be­ken­de sig hver­ken til ob­jek­ti­vi­tet el­ler jour­na­li­stik i det he­le ta­get.

Er man­den mor­som? Ja. Bræn­der han igen­nem en tvskærm? Ja. Kan han ska­be or­den i det po­li­ti­ske ka­os i de 22 mi­nut­ter, showet va­rer? Ja. For Jon Stewart er en hy­brid mel­lem en stan­dup- ko­mi­ker, en skarp po­li­tisk kom­men­ta­tor og en in­tel­lek­tu­el, der fak­tisk læ­ser og for­står det stof, han for­modes at præ­sen­te­re for si­ne se­e­re fi­re da­ge om ugen på sit show, der bli­ver vist på Co­me­dy Cen­tral.

Han er no­get så sjæl­dent som en vi­den­de per­son, en dyg­tig in­ter­viewer og en mand, der fra mor­genstun­den kan sæt­te sit præg på af­te­nens show. Og på mor­ge­nens re­dak­tions­mø­de skæ­rer han gen­nem rå­be­ri og skri­ge­ri og fast­hol­der det tema, han sy­nes eg­ner sig bedst til at bli­ve præ­sen­te­ret som det gen­nem­gå­en­de po­li­ti­ske slagnum­mer i ud­sen­del­sen. ’ Han er in­tens’, som en af hans mest frem­træ­den­de ’ kor­re- spon­den­ter’ Sa­mantha Bee si­ger i et in­ter­view med ame­ri­kan­ske me­di­er. Hun har som så man­ge an­dre fra Stewarts stjer­ne­hold sit eget show i dag, men for­tæl­ler, at Jon Stewart ik­ke ba­re er en stjerne i pro­gram­met, men og­så en gan­ske sær­lig driv­kraft.

Spid­der da­gens de­bat

» Han kan om no­gen fan­ge det po­li­ti­ske tema og spid­de da­gens de­bat. Han har en stor stab bag sig, men er i hø­je­ste grad driv­kraf­ten i pro­gram­met « , for­tæl­ler den ca­na­disk fød­te stan­dup- ko­mi­ker og tid­li­ge­re ’ kor­re­spon­dent’ i pro­gram­met. Og hvad er nu det for no­get med at ha­ve ’ kor­re­spon­den­ter’ i et sa­ti­re­pro­gram. Hem­me­lig­he­den bag det er, at ’ The Daily Show’ og­så op­fat­tes som et jour­na­li­stisk pro­gram, selv om Jon

Stewart be­næg­ter det. Og det er en kendt sag, at rig­tig man­ge ame­ri­ka­ne­re får de­res vi­den om po­li­tik gen­nem det­te show og ik­ke gen­nem de øv­ri­ge me­di­er. Det er sim­pelt­hen en vig­tig kil­de til at for­stå ver­den, hvis man i øv­rigt til­hø­rer den del af be­folk­nin­gen, der stem­mer de­mo­kra­tisk og ha­der Fox News af et godt hjer­te.

Che­ney og Rums­feld til grin

Men tag ik­ke fejl. Re­pu­bli­ka­ner­ne kan og­så godt li­de Stewart, og han kom­mer sær­de­les godt ud af det med en af høj­re­flø­jens mest mar­kan­te kom­men­ta­to­rer, Bill O’Reil­ly, der har sit eget show ’ The O’Reil­ly Fa­ctor’, som bli­ver set af over tre mio. ame­ri­ka­ne­re i mod­sæt­ning til ’ The Daily Show’, der ses af godt en mio. se­e­re.

Spørgs­må­let er, hvem der har størst ind­fly­del­se. Jon Stewart har igen­nem åre­ne spil­let en mar­kant rolle i det ame­ri­kan­ske po­li­ti­ske liv, hvor den po­li­ti­ske eli­te ser hvert ene­ste af­snit. Un­der præ­si­dent Ge­or­ge W. Bush hav­de Stewart kro­ne­de da­ge, for­di han kun­ne ud­vik­le en fast sa­ti­re- blok på bag­grund af Irak- kri­gen og to af Bus­hs nær­me­ste po­li­ti­ske me­d­ar­bej­de­re, vi­ce­præ­si­dent Di­ck Che­ney og for­svars­mi­ni­ster Do­nald Rums­feld. Hans over­skrift på den fa­ste blok var ’ Mess-o- po­ta­mia’, som var et ord­spil på ud­tryk­ket ’ mess’ (’ ka­os’, red.) og det gam­le ord for Irak - Mes­o­po­ta­mi­en. Et ram­men­de ud­tryk for me­get af det, der fo­re­gik i Irak, og som Che­ney og Rums­feld selv­fø­ge­lig blev hængt ud for i stær­ke sa­ti­ri­ske indslag.

Men er han ven­stre­flø­jens dar­ling? Ja. Men han bli­ver for­nær­met, når no­gen hæn­ger ham ud for at væ­re præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­mas skø­de­hund. Præ­si­den­ten har op­t­rå­dt syv gan­ge i hans pro­gram, og Stewart har be­søgt Det Hvi­de Hus man­ge gan­ge. Men han bli­ver hid­sig, når no­gen på­står, at han har slag­si­de.

Vil bli­ve stærkt sav­net

» Jeg går og­så kri­tisk til de­mo­kra­ter­ne « , si­ger han.

In­gen er i tvivl om, at den ame­ri­kan­ske ven­stre­fløj ef­ter i af­ten mang­ler Stewarts sa­ti­ri­ske bud på ver­den. Han vil bli­ve stærkt sav­net i den dag­li­ge de­bat, og­så på høj­re­fløj­en. Og in­gen ved, hvad han skal la­ve. Men sik­kert fort­sat po­li­tisk sa­ti­re.

I af­ten er sid­ste gang, Jon Stewart sid­der i vært­s­sto­len i ’ The Daily Show’, og han vil bli­ve stærkt sav­net i den dag­li­ge de­bat – og­så på høj­re­fløj­en. Stewarts sid­ste show vil for­ment­lig væ­re i to af­de­lin­ger på i alt 50 mi­nut­ter. Her ses han sam­men med præ­si­dent Oba­ma, som har væ­ret gæst he­le syv gan­ge, se­ne­st i slut­nin­gen af juli. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.