USA og Tyr­ki­et vars­ler om­fat­ten­de of­fen­siv mod IS

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TYR­KI­ET

En om­fat­ten­de luf­tof­fen­siv er på vej mod ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) i Sy­ri­en.

Så­dan lød mel­din­gen i går fra den tyr­ki­ske uden­rigs­mi­ni­ster Mevlut Ca­vu­sog­lu, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

» Vi er op­mærk­som­me på, at be­man­de­de og ube­man­de­de ame­ri­kan­ske fly an­kom­mer, og sam­men vil vi snart ind­le­de en om­fat­ten­de of­fen­siv mod Is­la­misk Stat, « si­ger uden­rigs­mi­ni­ste­ren un­der et be­søg i Ma­lay­sia.

Dag­li­ge fly­an­greb

For et par uger si­den meld­te Tyr­ki­et sig ind i den ame­ri­kans­k­le­de­de ko­a­li­tion, der be­kæm­per IS i Sy­ri­en med dag­li­ge fly­an­greb. Det ske­te, ef­ter at ter­r­or­be­væ­gel­sen hav­de gen­nem­ført en ter­r­orak­tion mod en grup­pe un­ge po­li­ti­ske ak­ti­vi­ster i en by på græn­sen til Sy­ri­en. 32 blev dræbt.

Ef­ter at ha­ve holdt sig på si­de­linj­en i kon­flik­ten gav Tyr­ki­et og­så ame­ri­ka­ner­ne til­la­del­se til at bru­ge In­cer­lik- luft­ba­sen i det sy­døst­li­ge Tyr­ki­et som plat­form for an­greb mod IS i Sy­ri­en. Mo­de­ra­te sy­ri­ske op­rø­re­re USA og Tyr­ki­et ar­bej­der ud fra en over­ord­net plan om at yde luft­støt­te til mo­de­ra­te sy­ri­ske op­rø­re­re, der er ble­vet træ­net i Tyr­ki­et, og for­ment­lig og­så om en an­grebs­plan, der skal træn­ge Is­la­misk Stats styr­ker tilbage fra græn­se­re­gio­nen op mod Tyr­ki­et.

For­må­let er at ska­be en hu­ma­ni­tær kor­ri­dor, der vil gø­re det mu­ligt at sen­de en del af de op mod to mil­li­o­ner flygt­nin­ge, der op­hol­der sig i Tyr­ki­et, tilbage til Sy­ri­en.

Før­ste del af pla­nen er dog kom­met skidt fra start.

USA er­kend­te tirs­dag, at fem af de op­rø­re­re, der har væ­ret gen­nem træ­nings­pro­gram­met, blev fan­get af Is­la­misk Stat, ef­ter de var vendt tilbage til Sy­ri­en. Sam­ti­dig er det kom­met frem, at in­teres­sen blandt op­rø­rer­ne for at del­ta­ge i kamp­træ­nin­gen har væ­ret yderst be­ske­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.