Bo­lig­pri­ser bobler op

Ul­tra­la­ve ren­ter i de skan­di­na­vi­ske lan­de får kø­ber­ne til at kap­pes

BT - - NYHEDER - Lars Erik Sko­v­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BO­LIG­MAR­KED

Fryg­ten for bo­lig­bob­ler spre­der sig. Ik­ke ba­re her­hjem­me, men og­så i Nor­ge og Sve­ri­ge.

Det er især ren­ter, der helt uden for­til­fæl­de i hi­sto­ri­en er ne­ga­ti­ve i fle­re lan­de, som sen­der pri­sen på især lej­lig­he­der i de stør­re by­er op i en så­dan fart, at det bli­ver sta­dig me­re al­min­de­ligt med bud­run­der, hvor ivri­ge kø­be­re pres­ser pri­ser­ne ha­stigt i vej­ret, når go­de bo­li­ger kom­mer til salg.

Det vil ef­ter alt at døm­me fort­sæt­te i fle­re år end­nu, at cen­tral­ban­ker­ne i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge vil hol­de ren­ten ul­tra­lav, ef­ter­som Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) og­så vil fast­hol­de en lav ren­te læn­ge end­nu, og end­da er i gang med et stør­re pro­gram for op­køb af især ob­liga­tio­ner for 60 mil­li­ar­der eu­ro om må­ne­den.

Ik­ke en na­tur­lov

» Fryg­ten for bo­lig­bob­ler er re­el og til­ta­gen­de, især i København. Men ef­ter vo­res op­fat­tel­se, er der end­nu ik­ke en de­ci­de­ret bob­le. Men der er en fa­re for, at folk væn­ner sig til en la­ve ren­te og tror, den al­tid vil væ­re lav, hvor­for de ri­si­ke­rer at kø­be for dyrt, « si­ger To­re Stra­mer, der er che­f­a­na­ly­ti­ker hos Nykre­dit.

Stort set in­gen ven­ter, at bo­lig­mar­ke­det står for­an en snar­lig ned­t­ur, især ik­ke i København, hvor ind­kom­ster og beskæf­ti­gel­se er på vej op. Be­folk­nin­gen vok­ser og­så, og fle­re ste­der er der nær­mest knap­hed på go­de lej­lig­he­der.

Ri­si­ke­rer dob­belt ned­t­ur

Ska­den kan bli­ve me­get stor, hvis ren­ten på et tids­punkt be­gyn­der at tik­ke hur­tigt i vej­ret, el­ler den øko­no­mi­ske vækst lø­jer af.

» Jeg er især be­kym­ret, hvis der kom­mer en re­ces­sion. Så vil bo­lig­bob­len bri­ste og gø­re re­ces­sio­nen me­get vær­re, « si­ger pro­fes­sor i øko­no­mi ved BI bu­si­ness school i Oslo til Fi­nan­ci­al Ti­mes.

To­re Stra­mer si- ger, at ren­ten her­hjem­me bur­de væ­re mindst ét el­ler to pro­cent­po­int hø­je­re, hvis den skul­le pas­se til konjunk­tu­rer­ne og tem­pe­ra­tu­ren på bo­lig­mar­ke­det. Når Dan­marks Na­tio­nal­bank trods det­te al­li­ge­vel

hol­der sin ren­te på ind­lån fast ne­de

på mi­nus 0,75 pro­cent, så skyl­des det ene og ale­ne hen­sy­net til den dan­ske fast­kur­spo­li­tik og kro­nens bin­ding til eu­ro­en. Den sven­ske cen­tral­bank sæn­ke­de sin ren­te til mi­nus 0,35 pro­cent i sid­ste må­ned, og den nor­ske cen­tral­bank

har

over det sid­ste år sat ren­ten ned to gan­ge, så den nu lig­ger på hi­sto­risk la­ve 1,0 pro­cent.

Syv­dob­le­de pri­ser

Pri­sen på lej­lig­he­der i København er ste­get tæt ved 25 pro­cent over det

TORS­DAG 6. AU­GUST 2015 sid­ste år, og med så me­get som 75 pro­cent si­den 2011.

I Nor­ge har ud­vik­lin­gen væ­ret end­nu me­re vold­som. Her er pri­ser­ne syv­doblet si­den 1992. Pri­ser­ne fort­sæt­ter til­med med at sky­de i vej­ret, og­så selv om pri­sen på olie på det sid­ste er fal­det gan­ske mar­kant, hvil­ket svæk­ker norsk øko­no­mi be­ty­de­ligt.

For ny­lig blev der ek­sem­pel­vis solgt en lej­lig­hed i Oslo til lidt over seks mil­li­o­ner nor­ske kro­ner, som var ud­budt til 4,2 mil­li­o­ner kro­ner. Den hav­de så og­så til­hørt en tid­li­ge­re spion for Rusland, Ru­dolf Abel. Men vi­ser al­li­ge­vel lidt om stem­nin­gen på bo­lig­mar­ke­det.

Den sven­ske fi­nans­mi­ni­ster Mag­da­le­na An­der­s­son har for ny­lig be­teg­net ud­vik­lin­gen som ’ be­kym­ren­de’, og no­get til­sva­ren­de har den nor­ske fi­nans­mi­ni­ster Siv Jen­sen og­så ud­talt for ny­lig.

En mu­lig trus­sel

Nor­ge er i gang med at stram­me lå­ne­reg­ler­ne, og i Sve­ri­ge har der fle­re gan­ge væ­ret til­løb til ind­greb over for lån uden af­drag, uden at det dog er ble­vet til det store. I al­le skan­di­na­vi­ske lan­de er det og­så mu­ligt at træk­ke ren­ter fra på selvan­gi­vel­sen.

Mens de dan­ske bo­lig­pri­ser faldt mar­kant i åre­ne ef­ter 2007 og frem til 2011, så har der stort set ik­ke væ­ret no­gen stør­re ned­t­ur på bo­lig­mar­ke­det i Nor­ge og Sve­ri­ge gen­nem de sid­ste 25 år el­ler me­re end­nu. Kom­mer der et stør­re pris­fald i Nor­ge el­ler Sve­ri­ge, kan det ram­me Dan­mark hårdt, ef­ter­som det ty­pisk fø­rer til ned­gang i for­bru­get, sti­gen­de spa­rei­ver og fal­den­de ud­lån fra den fi­nan­si­el­le sek­tor, så­dan at det bli­ver be­ty­de­ligt van­ske­li­ge­re at sæl­ge dansk eks­portva­rer til vo­res to na­bo­lan­de, som til­sam­men af­ta­ger tæt ved en fem­te­del af den sam­le­de dan­ske eks­port.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.