Blo­ka­de tru­er moské- byggeri

BT - - NYHEDER -

FAG­LIG KON­FLIKT

Ef­ter pla­nen skul­le Dan­marks stør­ste shi­amus­lim­ske moské på Vi­be­vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter åb­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret.

Men en fag­lig blo­ka­de fra byg­ge­fag­for­e­nin­ger­ne i ho­ved­sta­den tru­er med at for­sin­ke byg­ge­ri­et, der har væ­ret i gang i tre år, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Seks me­d­ar­bej­de­re fra et polsk mu­rer­fir­ma er nem­lig ved at læg­ge mar­mor­fli­ser, men de er ik­ke om­fat­tet af dan­ske løn- og ar­bejds­vil­kår, og det hu­er ik­ke fag­for­bun­det 3F, som har sendt et kon­flik­tvar­sel til fir­ma­et.

Hvis ik­ke det pol­ske fir­ma in­den 13. au­gust teg­ner en dansk overenskomst, kan det en­de i blo­ka­de.

» Vi har be­søgt byg­ge­plad­sen og for­kla­ret det pol­ske fir­ma om det dan­ske ar­bejds- mar­ked og reg­ler­ne om det så­kald­te dan­ske RUT- re­gi­ster for uden­land­ske fir­ma­er, som fir­ma­et hel­ler ik­ke var re­gi­stre­ret i. Det blev de så da­gen ef­ter. Fir­ma­et fik en tæn­ke­pau­se, men de mød­te ik­ke op, da en af­ta­le om overenskomst skul­le un­der­skri­ves, « si­ger fag­lig se­kre­tær i 3F Ro­bert Olej­nik til Kri­ste­ligt Dag­blad.

Tals­mand for moské- byg­ge­ri­et Bi­jan Eskan­da­ni be­kræf­ter, at 3F har hen­vendt sig til byg­ge­le­del­sen. Det pol­ske mu­rer­fir­ma har op­lyst til Ro­bert Olej­nik, at nog­le af de an­sat­te tje­ner godt 15.000 kro­ner om må­ne­den for at ar­bej­de 46 ti­mer om ugen. Der­u­d­over får de dæk­ket trans­port, kost og lo­gi. BNB

Byg­ge­ri­et af en ny shi­amus­lim­sk moské i København kan bli­ve for­sin­ket, da et polsk fir­ma næg­ter at teg­ne dansk overenskomst. Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.