Gu­i­tar- tos­ser­ne på Smuk­fest

Gu­i­ta­ri­sten Sø­ren Andersen sag­de nej til drømm­ejob for sin vens og de­res fæl­les ro­ck­bands skyld

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@bt.dk

FESTI­VAL

Si­ger man nej tak til en rej­se ver­den rundt og der­med op­fyl­del­sen af en dren­gedrøm – ja, så må man en­ten væ­re tos­set. El­ler har få­et til­budt end­nu fle­re op­le­vel­ser og/ el­ler kær­lig­hed og pas­sion.

Når det gæl­der gu­i­ta­ri­sten Sø­ren Andersen, er sva­ret: en blan­ding af det he­le.

I for­som­me­ren fik han til­budt at kom­me med på en 40 job lang tur­né med iko­net Glenn Hug­hes, der bl. a. har væ­ret med i De­ep Purp­le og spil­let med To­ny Iom­mi og Joe Bo­na­mas­sa. Andersen har spil­let med Hug­hes on and off de sid­ste fem år.

Men Andersen valg­te at tur­ne­re med sit og Mi­ka Vand­borgs ( Love Shop) fæl­les hjer­te­barn, Electric Gu­i­tars. Som ons­dag åb­ne­de den 35. Smuk­fest på Ryt­mes­ce­nen. I maj og ju­ni nå­e­de Andersen li­ge at vi­ka­ri­e­re for Stig Pe­der­sen i D- A- D.

En mail fra hel­ve­de

» Det var en mail fra hel­ve­de, for det er al­tid en god op­le­vel­se at spil­le med Glenn Hug­hes. Men jeg måt­te si­ge nej, og det blev kun til en min­dre tur­né for mit ved­kom­men­de. Jeg skal ud at spil­le 23 job. En tur­né med mit eget band. Det er jo en ren luksus, « si­ger Sø- ren Andersen til BT før gårs­da­gens kon­cert.

Endt som en suc­ces

Han og Vand­borg be­gynd­te beg­ge i 90er­ne med at etab­le­re fle­re band, der al­drig rig­tig fik det store gen­nem­brud. Sø­ren Andersen har se­ne­re spil­let med bl. a. Hug­hes, Mi­ke Tramp og Da­ve Mustai­ne fra Me­ga­deth. Vand­borg var med i Gnags, in­den han i dag er fast med i Love Shop.

Til de­res glæ­de­li­ge over­ra­skel­se er Electric Gu­i­tars ba­re to år ef­ter de­res før­ste job her på Smuk­fest endt som en suc­ces

» Folk kom­mer jo ba­re for at se os spil­le. Helt af sig selv. Bå­de Mi­ka og jeg har væ­ret in­vol­ve­ret i man­ge pro­jek­ter tid­li­ge­re, hvor vi har kæm­pet for at fin­de den rig­ti­ge må­de at sæl­ge va­ren på. Nu sælger den sig selv. «

Skal man ik­ke væ­re lidt van­vit­tig for at stif­te et clas­sic ro­ck- band som je­res?

» På et tids­punkt med rig­tig man­ge ma­ski­ner i mu­sik­ken er det jo ånds­svagt. Man skal væ­re lidt tos­set. Men må­ske er der et mo­men­tum for øje­blik­ket for ro­ck, som Mi­ka og jeg spil­ler. Som vi ple­jer at si­ge ’ de der 50.000, der kom­mer til AC/ DC-kon­cert, de må vel væ­re der­u­de et el­ler an­det sted. Med lyst til at lyt­te til ro­ck’, « si­ger Andersen. Han kun­ne jo til­fø­je: 37.000 til Vol­be­at for min­dre end en uge si­den.

» Jeg var til den tid­li­ge­re Gnags- key­bo­ardspil­ler Ivan Sø­ren­sens be­gra­vel­se for­le­den. Ik­ke et ondt ord om Gnags - stor respekt for dem, og ik­ke mindst da for mit gam­le for­bil­le­de Per Frost, der er med igen. Men i den pe­ri­o­de, jeg var med i Gnags, stod jeg hver af­ten og ven­te­de på at tryk­ke den af i ’ Bur­høns’. For­le­den kun­ne jeg for­tæl­le dem, hvor fedt det var, at jeg nu har mit eget band, hvor vi tryk­ker den af he­le ti­den, « si­ger Mi­ka Vand­borg.

Læs BTs fi­re­stjer­ne­de an­mel­del­se af koncerten

i går på bt. dk.

’’ Folk kom­mer jo ba­re for at se os spil­le. Helt af sig selv. Bå­de Mi­ka og jeg har væ­ret in­vol­ve­ret i man­ge pro­jek­ter tid­li­ge­re, hvor vi har kæm­pet for at fin­de den rig­ti­ge må­de at sæl­ge va­ren på. Nu sælger den sig selv

Sø­ren Andersen, Electric Gu­i­tars

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.