Hogwarts for fy­sik- nør­der

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

’ Fan­ta­stic Four’ Action/ Ad­ven­tu­re ** ****

Det væl­ter frem med superheltefilm, og Mar­vels sid­ste skud på stam­men, er det­te ’ re­boot’ af ’ De fan­ta­sti­ske fi­re’ med et nyt hold af sku­e­spil­le­re end sidst ( 2005 og 2007) og med in­struk­tør Josh Trank (’ Chro­ni­c­le’) ved ro­ret.

In­struk­tø­ren har la­vet en op­rin­del­ses- hi­sto­rie, hvor vi mø­der su­per­ge­ni­et Re­ed Ri­chards som te­e­na­ger. Han bli­ver bed­ste ven med ar­bej­der­klas­se- dren­gen Ben Grimm, og sam­men la­ver de et fy­sikpro­jekt med te­lepor­te­ring mel­lem di­men­sio­ner.

Ven­ner­ne hå­nes, men op­da­ges af vi­den­skabs­man­den Dr. Franklin Storm, som gi­ver Re­ed plads blandt an­dre ge­ni­er på Baxter In­sti­tu­te, hvor han kan ar­bej­de vi­de­re på pro­jek­tet. Dr. Storm har bør­ne­ne Sue og Jo­hn­ny - sam­men prø­ver de un­ge op­fin­del­sen, før NA­SA over­ta­ger, og først ca. 45 min. in­de i fil­men får de fi­re de­res su­per­kræf­ter.

Tank for­sø­ger for­gæ­ves at ba­lan­ce­re mel­lem mør­ke og fø­lel­sel­ser, men man har svært ved at sym­pa­ti­se­re med de­res si­tu­a­tion og kan ik­ke mær­ke per­so­ner­ne trods okay ke­mi. Fil­men en­der ret li­ge­gyl­dig og vil­le må­ske ha­ve fun­ge­ret i en hu­mo­ri­stisk form. Men to’eren er selv­føl­ge­lig på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.