UT­RÆT­TE­LIG AM­BAS­SA­DØR FOR DEN GO­DE MU­SIK

Hans Ot­to Bis­gaard er ra­dio- man­den med den store mu­sik­vi­den og klang­ful­de røst

BT - - NAVNE - Sø­ren Schau­ser shx@ber­ling­s­ke. dk

70 ÅR I MOR­GEN

» Jeg tror al­drig, man har op­le­vet mig vred i fuld off ent­lig­hed. Men det her har jeg ik­ke fortjent! «

Hans Ot­to Bis­gaard var ra­sen­de den­gang i 2007. Den sin­di­ge fynbo hav­de væ­ret fast kon­fe­ren­ci­er på Lan­gelands­festi­va­len og un­der­holdt tu­sin­der i åre­vis. Men festi­va­len fl yt­te­de en uge og kol­li­de­re­de med hans en­ga­ge­ment i cy­kel­lø­bet Post Dan­mark Rundt. Så han sag­de selv op. Hvor­på festi­va­lens le­del­se er­klæ­re­de ham for fy­ret! Og be­grun­del­sen fi k kun hans ro­li­ge ge­myt end­nu me­re i kog: Den afh old­te me­d­ar­bej­der og ru­ti­ne­re­de mu­sik­mand var for gam­mel.

Man skal el­lers le­de læn­ge eft er en her­re med et yn­gre sind.

Bis­gaard var stort set med fra ra­di­o­ka­na­len P3s be­gyn­del­se og ar­bej­de­de for ek­sem­pel som an­ker­mand på den nu le­gen­da­ri­ske ’ Be­a­trap­port’.

Høj­borg for de even­ty rlyst­ne

Han fi k og­så ide­en til Brøndby Pop Club. Spil­le­ste­det på Nør­re­gårds­sko­len åb­ne­de i 1967 og fi k hur­tigt op mod 3.000 med­lem­mer. Nog­le af ti­dens stør­ste og ny­e­ste nav­ne kom for­bi og gav ste­det ry som høj­borg for de even­tyr­lyst­ne.

At en­kel­te koncertgængere og­så lå ned un­der ar­ran­ge­men­ter­ne og må­ske end­da pul­se­de vel heft igt, skul­le uret­fær­digt nok for­vand­le ry­et til et ryg­te. Ini­ti­a­tiv­ta­ge­ren har ik­ke væ­ret glad ved luk­nin­gen i 1970.

Man­ge ra­di­o­lyt­te­re har til gen­gæld haft glæ­de af hans store vi­den og klang­ful­de stem­me li­ge si­den. Bis­gaard blev land­skendt med ’ Ra­dio Ri­ta’ og tv- pro­gram­mer som ’ Hit­lis­ten’, ’ Smil – du er på’ og ’ Un­der uret’.

’ God mor­gen, Dan­mark!’

Han er i dag vært på det ugent­li­ge ’ Fre­dag på far­ten’. Og han kø­rer hver ene­ste dag året rundt det me­get hør­te ’ Mor­genstund’ på P4 og gi­ver ik­ke så få sam­funds­støt­ter med slid­te væk­k­eu­re en god be­gyn­del­se på da­gen. Som re­gel med or­de­ne ’ God mor­gen, Dan­mark!’ i tal­lø­se va­ri­a­tio­ner.

Bis­gaard fort­sæt­ter festi­va­l­ar­bej­det på Kløft en Festi­val i Ha­der­s­lev og er i det he­le ta­get ut­ræt­te­lig i sit en­ga­ge­ment.

Hvis man har anet hans ka­rak­te­ri­sti­ske skik­kel­se un­der DR Sym­fo­ni­O­r­ke­strets ar­ran­ge­men­ter i kon­cert­hu­set – så jo: Den kend­te po­pel­sker har for ny­lig ka­stet sin kær­lig­hed på klas­sisk mu­sik og er ble­vet lidt af en ken­der på fel­tet.

Og man­ge vil hu­ske ham fra DRs godt be­søg­te slots­kon­cer­ter på Led­re­borg i Lej­re. At man ned­lag­de DR Un­der­hold­nings­Or­ke­stret sid­ste år, må ha­ve gå­et ham me­get på. Det var et af hjer­tebør­ne­ne.

Så da grup­pen fort­sat­te med pri­va­te mid­ler un­der nav­net Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster, gik han straks ind i ar­bej­det. Hans Ot­to Bis­gaard har og­så stil­let sig i spid­sen for klub­ben af or­ke­strets man­ge ven­ner.

Når ører­ne er åb­ne, kan alt la­de sig gø­re.

TORS­DAG 6. AU­GUST 2015

Hans Ot­to Bis­gaard - som fyl­der 70 i mor­gen - har se­ne­st ka­stet sin kær­lig­hed på klas­sisk og stil­let sig i spid­sen for Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­sters ven­ne­kreds. Ar­kiv­fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.