Ro­ad­trip for li­vet ******

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA

Den mi­dal­dren­de Vagn er en gan­ske al­min­de­lig, småke­de­lig pe­del, som er sing­le. Hans ene - ste adspre­del­se i li­vet er at spil­le old­boys- fod­bold med de evigt util­fred­se og bed­re­vi­den­de be­kend­te fra Cen­ter­pu­b­ben. Blandt hol­dets al­dren­de ” pragt­dan­ske­re” mø­der vi bl. a. Svend Erik og Er­ling, der kon­stant skæn­des om hvad som helst, Bent, som er født uden si­tu­a­tions­for­nem­mel­se, samt den ure­a­li­stisk am­bi­tiø­se træ­ner, Hen­rik B, for hvem Su­per­liga­en må væ­re næ­ste lo­gi­ske kar­ri­e­reskift . Un­der­vejs til klub­bens store år­li­ge ven- skabs­kamp mod po­li­ti­et i Gäv­le i Sve­ri­ge, kom­mer spil­ler­bus­sen ved et uheld til at kø­re for tid­ligt fra et tis­se­stop og eft er­la­der Vagn i røg­sky­er­ne fra ud­stød­nin­gen. Her bli­ver han sam­let op af den kri­mi­nel­le rod Jo­hn, som er ude i nog­le al­vor­li­ge pen­ge­pro­ble­mer. Sam­men for- sø­ger de at ind­hen­te bus­sen med Vagns fod­bold­hold, og un­der­vejs sam­ler de ved en til­fæl­dig­hed den skøn­ne Je­an­ne op. Umid­del­bart har

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: de tre ik­ke me­get til­fæl­les, men på den be­gi­ven­heds­ri­ge tur kom­mer de tæt ind på hin­an­den - og bag­eft er er in­tet som før! ( TV 2)

Ro­bert Hansen som ro­den Jo­hn og Kri­sti­an Hal­ken som den ke­de­li­ge Vagn i Ni­ko­laj Ste­ens dan­ske ko­me­di­ed­ra­ma ” Old­boys” fra 2009.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.