SVA­NEN KÅ­RES TIL DAN­MARKS NA­TIO­NAL­FUGL

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 31 år si­den 1984:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du skal ik­ke væ­re sik­ker på, at di­ne om­gi­vel­ser er eni­ge med dig i di­ne an­sku­el­ser. Tag det ik­ke per­son­ligt, men ryk ger­ne vi­de­re selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvad du gør el­ler ik­ke gør, så vil du fø­le dig over­be­byr­det med op­ga­ver. Husk, at det ik­ke er for­budt at si­ge nej el­ler at sæt­te græn­ser Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du bl. a. vil mø­de el­ler bli­ve kon­tak­tet af en per­son, som du ik­ke har talt med i me­get lang tid. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Uan­set hvad som sker om­kring dig i dag, så er det vig­tigt, at du be­va­rer fat­nin­gen. Du går og bæ­rer på en hem­me­lig­hed. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Rej­ser, ud­land el­ler in­ter­es­ser derom­kring er ak­tu­elt. Du mær­ker en mod­stand fra de men­ne­sker, du om­gi­ver dig med. Lad det ik­ke ta­ge mo­det fra dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 End­nu en dej­lig dag, hvor du gi­ver dig god tid med hen­syn til al­le di­ne prak­ti­ske op­ga­ver. I aft en får du dig en skøn over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er i dag, at du med di­ne hand­lin­ger kan gø­re di­ne drøm­me til vir­ke­lig­hed. Så hold dig en­de­lig ik­ke tilbage, hvis der er no­get, du ger­ne vil. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er uro og spæn­din­ger i luft en. Du kan selv og­så væ­re den, som fi nder på at gø­re no­get vo­vet , så træd li­ge lidt var­somt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*

130). ( Svær 67). ( Mid­del 23). ( Nem

53 pro­cent af de dan­ske tv- se­e­re stem­mer på sva­nen som Dan­marks na­tio­nal­fugl. I dag er Dan­marks mest ud­bred­te fugl solsor­ten med 1,7 mil­li­o­ner yng­len­de par.

Man reg­ner med, at der yng­ler om­kring 5.000 par knop­sva­ner i Dan­mark i dag. Fo­to: St­ef­fen Ort­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.