IK­KE ME­RE FNID­DER

Mor­ten Ol­sen har gi­vet op på DBU- le­del­sen og hol­der fo­kus på lands­hol­det

BT - - INTERN SPLID I DBU - FAR­VEL OG TAK Ras­mus Dam Ni­el­sen Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk rasn@ sporten. dk

En­gang var Mor­ten Ol­sen den mæg­tig­ste mand i dansk fod­bold med ind­fl ydel­se på stort set al­le om­rå­der i DBU. I dag or­ker han ik­ke læn­ge­re kam­pen med den øver­ste le­del­se i den or­ga­ni­sa­tion, der de sid­ste 15 år har be­talt hans løn.

Et be­tændt ar­bejds­kli­ma spæk­ket med ue­nig­he­der kul­mi­ne­re­de i for­å­ret, da Mor­ten Ol­sen uden var­sel prok­la­me­re­de, at han eft er EM i Frankrig til næ­ste som­mer stop­per som land­stræ­ner for Dan­mark.

Og si­den da har det iskol­de for­hold mel­lem Mor­ten Ol­sen og hans land­stræ­ner­team på den ene si­de og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Bretton- Meyer og be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Møl­ler på den an­den kun gle­det end­nu læn­ge­re mod bun­den af kum­me­fry­se­ren.

Kon­se­kven­sen er, at Mor­ten Ol­sen i dag ude­luk­ken­de kon­cen­tre­rer sig om Alands­hol­det og ik­ke som før blan­der sig i ta­len­t­ar­bej­det, sam­ar­bej­det med klub­ber­ne og de øv­ri­ge ting, der ræk­ker læn­ge­re frem end som­me­ren 2016. Det for­tæl­ler fl ere kil­der bå­de i og uden for DBU til BT.

» Mor­ten har me­re el­ler min­dre meldt sig ud si­den for­å­ret. Han vur­de­rer den nye le­del­se til at væ­re uden vi­den rent fod­bold­fag­ligt. Han sæt­ter tin­ge­ne op i fi rkan­te­de ram­mer og si­ger: ’ Det gi­der jeg ik­ke bru­ge min tid på’. Han er jo og­så en stolt mand, « ly­der det fra en DBU- kil­de, der øn­sker at væ­re ano­nym.

Ra­sen­de Ol­sen

Ol­sens fru­stra­tion over den nye le­del­se i DBU bun­der i fl ere epi­so­der, der al­le­re­de er fl it­tigt be­skre­vet i pres­sen. Ek­sem­pel­vis blev han ra­sen­de, da Claus Bretton-Meyer fem da­ge før den vig­ti­ge EMkva­li­fi ka­tions­kamp mod Ser- bi­en i novem­ber 2014 ud­tal­te, at det ik­ke er ’ utæn­ke­ligt at fy­re no­gen’. Un­der­for­stå­et: Hel­ler ik­ke Mor­ten Ol­sen.

Sam­ti­dig er for­nem­mel­sen i land­stræ­ner­tea­met og­så, at den nye le­del­se øn­sker at hol­de dem uden for bå­de små og store be­slut­nin­ger.

Bed­ste ek­sem­pel er an­sæt­tel­sen af en ny ta­len­t­ud­vik­lings­chef, hvor Mor­ten Ol­sen ik­ke blev ta­get med på råd, til trods for at land­stræ­ne­ren selv hav­de ta­get ini­ti­a­tiv til re­vur­de­ring af ta­len­t­ar­bej­det i DBU. Ol­sen hav­de ger­ne set sin nu­væ­ren­de as­si­stent Pe­ter Bon­de i stil­lin­gen, men han blev vraget til for­del for den man­ge­åri­ge ta­lentspej­der Flem­m­ing Berg. En be­slut­ning han i dag kal­der ’ skuff en­de’.

Mor­ten Ol­sens en­ty­di­ge fo­kus på A- lands­hol­det kom blandt an­det til ud­tryk, da han eft er U21- lands­hol­dets EM- se­mi­fi na­le og kva­li­fi ka­tion til OL ik­ke øn­ske­de at kom­men­te­re U21- spil­ler­nes præ­sta­tio­ner.

Al­tid åben for dis­kus­sion

Ads­purgt di­rek­te om han har slup­pet tøj­ler­ne for ude­luk­ken­de at kon­cen­tre­re sig om A- lands­hol­det, er Mor­ten Ol­sen af­vi­sen­de.

» Der er in­gen tvivl om, at i en tid, hvor vi står for­an nog­le vig­ti­ge kam­pe med A- lands­hol­det, så er det al­tid det, der skal før­ste­pri­o­ri­te­res, men jeg er da al­tid åben for en dis­kus­sion og vil prø­ve at præ­ge tin­ge­ne i den ret­ning, jeg sy­nes. Det er jo den må­de, vi er kom­met frem til ta­len­t­ud­vik­ling i al al­min­de­lig­hed i DBU, « si­ger han.

Fø­ler du, at der bli­ver lyt­tet til dig i DBU?

» Ja, men folk ved godt, at jeg hol­der op om et år. Du får jo al­drig al­le di­ne øn­sker op­fyldt. Mit job er at få de bed­ste be­tin­gel­ser for vo­res A- lands­hold, og så har jeg for ti år si­den ta­get del i ta­len­t­ud­vik­lin­gen, og det vil jeg gø­re ak­ku­rat til det sid­ste. Men sam­ti­dig er der selv­føl­ge­lig og­så kom­met en ny ta­len­t­ud­vik­lings­chef osv., og de vil selv­føl­ge­lig væ­re med til at præ­ge det. Bå­de det sid­ste år, hvor jeg er der, og bag­eft er, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Iføl­ge en ano­nym kil­de vur­de­rer Aland­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, at den nye DBU- le­del­se er uden vi­den rent fod­bold­fag­ligt. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.