Mi­stil­li­den ul­mer

Mor­ten Ol­sen er ik­ke den ene­ste, der har det svært med DBUs le­del­se

BT - - INTERN SPLID I DBU - KRI­TI­SKE RØ­STER Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk rasn@ sporten. dk

Ras­mus Dam Ni­el­sen Det var ik­ke en blød, kom­forta­bel og sik­ker stol Claus Bretton- Meyer trak ud og sat­te sig i, da han for halvan­det år si­den star­te­de som ny di­rek­tør i DBU.

Det var den tid­li­ge­re tv- chef klar over. Men at tu­ren i di­rek­tør­sto­len skul­le bli­ve så ujævn og hård, er al­li­ge­vel kom­met bag på de fl este.

Kol­li­sions­kur­sen og kam­pe­ne med land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen er én si­de af sa­gen. Men Claus Bretton- Meyer har an­dre pro­ble­mer. Spørgs­måls­teg­ne­ne om­kring di­rek­tø­rens age­ren har nem­lig bredt sig til be­sty­rel­ses­lo­ka­let.

BT har væ­ret i kon­takt med 12 ud af de 16 med­lem­mer i DBUs be­sty­rel­se og tilbage står det fak­tum, at til­tro­en til Claus Bretton- Meyer så småt er be­gyndt at skri­de vis­se ste­der.

Mær­ke­li­ge an­sæt­tel­ser

Stem­mer i be­sty­rel­sen un­drer sig ik­ke ba­re over ’ kri­gen’ med Mor­ten Ol­sen. De un­drer sig mindst li­ge så me­get over de an­sæt­tel­ser af en ny eli­te­chef samt en ny ta­len­t­ud­vik­lings­chef, som Bret­tonMey­er fo­re­tog i fe­bru­ar og marts.

Det me­ste af fod­bold­dan­mark hav­de reg­net med at se tun­ge pro­fi ler med er­fa­ring fra hø­je­ste ni­veau i de to vig­ti­ge job. Sam­me for­vent­ning hav­de fl ere be­sty­rel­ses­med­lem­mer i DBU. Men da stil­lin­ger­ne blev besat, var det Brønd­bys team ma­na­ger, Kim Hal­l­berg, og sam­me klubs chef­spej­der, Flem­m­ing Berg, der stod tilbage.

Selv om Hal­l­berg be­skri­ves som en dyg­tig ad­mi­ni­stra­tor, kan in­gen af de to nye DBU- che­fer bryste sig af hver­ken vel­e­tab­le­re­de nav­ne, stor pon­dus el­ler – vig­ti­ge­re end­nu – kom­pe­ten­cer­ne og er­fa­rin­gen, der skal til, når en del af job­be- skri­vel­sen, er at fi nde en ny A- land­stræ­ner til Dan­mark. En op­ga­ve, der er i hæn­der­ne på net­op Hal­l­berg og Berg samt Claus Bretton- Meyer og træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk. Så­dan ly­der kri­tik­ken.

Sva­ge le­de­re?

12. marts 2015: Mor­ten Ol­sen- fa­vo­rit­ten Pe­ter Bon­de bli­ver vraget til job­bet som ta­len­t­ud­vik­lings­chef, selv­om det er en stil­ling, som Mor­ten Ol­sen og Pe­ter Bon­de har væ­ret store for­ta­le­re for i fl ere år. An­sæt­tel­ser­ne, som Claus Bretton- Meyer står bag, har vakt un­dren fl ere ste­der i be­sty­rel­sen, hvor der så­gar spe­ku­le­res i, at di­rek­tø­ren ik­ke øn­sker at an­sæt­te stær­ke le­de­re i la­get un­der sig, for­di han fryg­ter for sin egen po­si­tion og ind­fl ydel­se.

Sam­me spe­ku­la­tio­ner går igen i for­bin­del­se med an­sæt­tel­sen af den kom­men­de land­stræ­ner, hvor de­le af be­sty­rel­sen fryg­ter, at der i ste­det for en stærk træ­ner med eg­ne me­nin­ger og hold­nin­ger, hy­res end­nu en le­der, der ik­ke si­ger DBU- di­rek­tør Claus Bretton- Meyer imod.

Op­bak­ning fra che­fen

Be­kym­rin­ger­ne er så­le­des man­ge. Men de de­les ik­ke af be­sty­rel­sens for­mand, Jes­per Møl­ler. Han for­tæl­ler, at han har hørt om kri­tik­ken, men at in­gen be­sty­rel­ses­med­lem­mer har yt­ret de­res un­dren over for ham.

» Be­sty­rel­sen dis­ku­te­rer fod­bold. Det er jo ildsjæ­le. Tro det el­ler ej, så er vi jo med i det her på grund af fod­bold. Vi dis­ku­te­rer kam­pe, hin­an- dens klub­ber, hvem man hol­der med, osv. « , ly­der det fra Møl­ler.

» Så jo, jeg har hørt det her, men i for­hold til be­sty­rel­sen og i for­hold til an­sæt­tel­sen af en ny A- land­stræ­ner, så er det selv­føl­ge­lig no­get, jeg er op­mærk­som på. Jeg er egent­lig li­geg­lad med, om det, du Mor­ten Ol­sen brok­ker sig over, at han ik­ke kan få fri­gi­vet spil­le­re til lands­hol­det af su­per­liga­klub­ber­ne, for­di Su­per­liga­en kol­li­de­rer med lands­hol­dets for­be­re­del­ser til ven­skabs­kam­pen mod Mon­te­ne­gro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.