’’

BT - - INTERN SPLID I DBU - Jes­per Møl­ler, DBUs for­mand Fo­to: Kim Hau­gaard

Jeg er egent­lig li­geg­lad med, om det, du spør­ger mig om, kom­mer fra nog­le ano­ny­me el­ler ej. Jeg lyt­ter til det he­le, for­di vi skal stille spørgs­måls­tegn ved ting ene, så vi he­le ti­den sik­rer, at vi hol­der snu­den i spo­ret og fl yt­ter os

spør­ger mig om, kom­mer fra nog­le ano­ny­me el­ler ej. Jeg lyt­ter til det he­le, for­di vi skal stille spørgs­måls­tegn ved ting ene, så vi he­le ti­den sik­rer, at vi hol­der snu­den i spo­ret og fl yt­ter os, « fort­sæt­ter DBUs be­sty­rel­ses­for­mand, in­den han gi­ver Claus Bretton- Meyer be­sty­rel­sens ut­ve­ty­di­ge op­bak­ning.

» Claus er vo­res ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Han har fuld op­bak­ning fra be­sty­rel­sen. Jeg har ik­ke hørt an­det i for­hold til den må­de, han dri­ver bik­sen på. Ja, han la­ver om­stil­lin­ger. Ja, der sker æn­drin­ger, men så­dan er det, når vi he­le ti­den skal til­pas­se DBU til den ver­den, vi er en del af, « slut­ter Jes­per Møl­ler.

Iføl­ge DBUs for­mand, Jes­per Møl­ler, ny­der DBU- di­rek­tør Claus Bretton- Meyer fuld op­bak­ning i be­sty­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.