’ Jeg an­sæt­ter stær­ke le­de­re’

Claus Bretton- Meyer me­ner ik­ke, Mor­ten Ol­sen er kørt ud på et si­despor, li­ge som han ik­ke kø­ber kri­tik­ken om, at han an­sæt­ter sva­ge le­de­re for at styr­ke sig selv

BT - - INTERN SPLID I DBU - SVAR PÅ TIL­TA­LE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk rasn@ sporten. dk

Ras­mus Dam Ni­el­sen Stem­mer i DBUs be­sty­rel­se un­drer sig over an­sæt­tel­ser­ne af uni­o­nens nye eli­te­chef og ta­len­t­ud­vik­lings­chef. Der sæt­tes spørgs­måls­tegn ved le­del­sens kom­pe­ten­cer og DBUs adm. di­rek­tør, Claus Bretton- Meyer, kri­ti­se­res for at an­sæt­te sva­ge le­de­re. Sam­ti­dig har land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen meldt sig ud af sam­ar­bej­det med uni­o­nen, mel­der fle­re kil­der. Men hvad si­ger di­rek­tø­ren selv til kri­tik­ken og pro­ble­mer­ne?

Claus Bretton- Meyer, op­le­ver du, at Mor­ten Ol­sen har meldt sig ud af det me­re bre­de sam­ar­bej­de i DBU og nu ude­luk­ken­de kon­cen­tre­rer sig om sit eget hold og si­ne eg­ne resultater?

» Det, der er helt cen­tralt i for­hold til det, som Mor­ten og jeg har dis­ku­te­ret, er, at det ab­so­lut vig­tig­ste er at sør­ge for en kva­li­fi­ka­tion til EM. Jeg sy­nes fak­tisk, det er klogt at kon­cen­tre­re sig om det, der er den vig­tig­ste op­ga­ve. Så når man op­le­ver, at Mor­ten fo­ku­se­rer på den mest væ­sent­li­ge op­ga­ve, sy­nes jeg, det gi­ver me­ning. «

Men op­le­ver du og­så en land­stræ­ner, som ik­ke læn­ge­re er ’ DBUs land­stræ­ner’, men kun lands­hol­dets træ­ner?

» Nej, det er ik­ke min op­le­vel­se. Jeg ser sta­dig en træ­ner, der kom­men­te­rer på de ting, der er. Ek­sem­pel­vis har han ud­talt sig om Dan­marks pul­je til VM. Det, der er in­ter­es­sant, er ik­ke, hvad folk op­le­ver, men hvad der sker. Og det vig­tig­ste for DBU er en kva­li­fi­ka­tion til EM. Det ved al­le, og det er jeg rig­tig glad for, at Mor­ten fo­ku­se­rer på.

Ik­ke no­get si­despor

Har I kørt Mor­ten Ol­sen ud på et si­despor, si­den du tog over som di­rek­tør for halvan­det år si­den?

» Det er på in­gen må­de min op­le­vel­se. Det er ik­ke det, vi har haft no­get øn­ske om, og det er hel­ler ik­ke det, vi har gjort. «

Du har selv ud­talt, at du ek­sem­pel­vis ik­ke har den sport­s­li­ge kom­pe­ten­ce til at an­sæt­te en land­stræ­ner ale­ne. Sy­nes du, der er til­stræk­ke­lig fod­bold­fag­lig vi­den i DBU ef­ter an­sæt­tel­sen af Kim Hal­l­berg og Flem­m­ing Berg?

» Mit ud­gangs­punkt er, at det er be­sty­rel­sen, der har sat den pro­ces i gang og står bag an­sæt­tel­ses­ud­val­get. Jeg op­le­ver, at bå­de Kim og Flem­m­ing har rig­tig stor fod­bold­fag­lig­hed. Der­u­d­over er an­sæt­tel­ses­ud­val­gets op­ga­ve at sø­ge in­spira­tion og ta­le med rig­tig man­ge men­ne­sker. Det er no­get, vi er i fuld gang med. Så jeg kan ik­ke gen­ken­de det bil­le­de. «

Ud fra de kri­te­ri­er, I li­ste­de op, da der skul­le an­sæt­tes en eli­te­chef og ta­len­t­ud­vik­lings­chef, har I så le­ve­ret det, I lo­ve­de med an­sæt­tel­ser­ne af Kim Hal­l­berg og Flem­m­ing Berg? Den­gang blev der talt om mu­lig­he­den for ’ top­pro­fi­ler’. Er det dét, vi har få­et i en tid­li­ge­re team ma­na­ger i Brøndby og en tid­li­ge­re ta­lentspej­der, der de sid­ste syv år har bo­et i Portu­gal.

» Vi har få­et det, vi ger­ne vil­le ha­ve. Der er ik­ke no­gen tvivl om, at der er man­ge men­ne­sker, der er in­ter­es­se­re­de i den ty­pe stil­lin­ger. Men vi har få­et det, vi var in­ter­es­se­re­de i. Der­for kan jeg ik­ke gen­ken­de den kri­tik. «

TORS­DAG 6. AU­GUST 2015 Er det stær­ke le­de­re i di­ne øj­ne? » Der er en le­der­grup­pe i DBU, og i den grup­pe sid­der Kim Hal­l­berg, men ik­ke Flem­m­ing Berg. Jeg op­le­ver i den grad, at Kim Hal­l­berg har le­del­ses­mæs­sig gen­nem­slags­kraft og sam­ti­dig er fag­ligt dyg­tig. «

En del af den kri­tik, vi hø­rer, er, at der ik­ke bli­ver an­sat le­de­re, som har styr­ke til at ud­for­dre le­del­sen. An­sæt­ter du ik­ke le­de­re, der kan ud­for­dre din magt­ba­se?

» Jeg har an­sat le­de­re i 25 år og har haft suc­ces med de job, jeg har haft. Det hav­de jeg næp­pe haft, hvis jeg an­sat­te sva­ge le­de­re om­kring mig. He­le min le­del­ses­fi­lo­so­fi hand­ler net­op om at få de bedst mu­li­ge folk på plad­ser­ne. Der sid­der nog­le dyg­ti­ge le­de­re i DBU, som i den grad ik­ke ba­re nik­ker. «

Skal man fryg­te, at du an­sæt­ter en land­stræ­ner, der er en ’ svag’ le­der, for­di du så ik­ke har en mand sid­den­de på po­sten, der vil si­ge dig imod?

» Jeg an­sæt­ter kun stær­ke le­de­re. Der­for er der ik­ke no­gen grund til at væ­re ban­ge for, at an­sæt­tel­sen af den frem­ti­di­ge land­stræ­ner ik­ke skal væ­re af den bedst mu­li­ge pro­fil. Så det, me­ner jeg, er ren kon­struk­tion. «

» Jeg an­sæt­ter kun stær­ke le­de­re, « si­ger Claus Bretton- Meyer og me­ner ik­ke, at fol­ket skal fryg­te, han vil an­sæt­te en ’ svag’ land­stræ­ner, når Mor­ten Ol­sen skal af­lø­ses til næ­ste som­mer. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.