Ol­sen- afl øser skal ven­de sku­den

BT - - INTERN SPLID I DBU - Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

DEN ’ NYE’ DBU- LE­DEL­SE med Claus Bretton- Meyer i spid­sen har væ­ret igen­nem et uvejr, der er en dansk som­mer­nat vær­digt, si­den det he­le be­gynd­te for ba­re halvan­det år si­den.

Er det vir­ke­lig ik­ke læn­ge­re tid si­den, Claus Bretton- Meyer greb de fl os­se­de tøj­ler på DBU Al­lé?

Det vir­ker som me­get læn­ge­re. Men me­get kan ske på 18 må­ne­der. Og me­get er sket.

DBU- le­de­rens for­hold til Mor­ten Ol­sen er en læn­ge­re sa­ga i sig selv. Og ik­ke en af dem med en lyk­ke­lig slut­ning. SOM BT KAN for­tæl­le i dag, har land­stræ­ne­ren nu ta­get en­de­gyl­digt af­stand til Bretton- Meyer og co. ved at mel­de sig ud af alt det, der ik­ke har di­rek­te be­rø­ring med hans A- lands­hold.

Ol­sen er sta­dig træ­ner for de rød/ hvi­de, men han er ik­ke læn­ge­re land­stræ­ner i den for­stand, han var tid­li­ge­re, hvor han, som DBUs an­sigt udadtil, blan­de­de sig i al­le uni­o­nens aff ærer.

Ol­sen ar­bej­der ik­ke læn­ge­re for el­ler som ’ en del af no­get stør­re’. Han ar­bej­der sta­dig ra­sen­de hårdt og de­di­ke­ret. Men han ar­bej­der for si­ne spil­le­re og for sig selv – ik­ke for DBU og le­del­sen.

Det har ik­ke væ­ret nemt for Bretton- Meyer at kom­me ind som Mor­ten Ol­sens chef eft er en pe­ri­o­de på næ­sten 14 år, hvor land­stræ­ne­ren var sin egen boss. Slet ik­ke. Men den ka­ta­stro­fa­le ud­vik­ling, for­hol­det til land­stræ­ne­ren har gen­nem­gå­et, eft er­la­der di­rek­tø­ren med en stor rid­se i lak­ken. Og det er ik­ke den ene­ste. BRETTON- MEYER HAR GJORT man­ge ting godt, si­den han afl øste Jim Stjerne Hansen i be­gyn­del­sen af sid­ste år.

Han har ført DBU i en me­re mo­der­ne ret­ning, og og­så fi nan­ser­ne ser bed­re ud end læn­ge.

Men det er skidt nyt for di­rek­tø­ren, når hans an­sæt­tel­ser på to ab­so­lut­te sport­s­li­ge nøg­lepo­ster som eli­te­che­fen og ta­len­t­ud­vik­lings­che­fen væk­ker un­dren ik­ke ba­re i den bre­de off ent­lig­hed, men og­så i hans eget bag­land – DBUs be­sty­rel­se.

Det er end­nu vær­re, når der stil­les spørgs­måls­tegn ved, om Bretton- Meyer ik­ke tør an­sæt­te stær­ke le­de­re i po­si­tio­ner­ne om­kring sig af frygt at bli­ve sagt imod og mi­ste ind­fl ydel­se.

Især med tan­ke på at en lands- træ­ner skal an­sæt­tes in­den årets ud­gang.

Sjovt nok kan net­op den kom­men­de an­sæt­tel­se af en ny land­stræ­ner bli­ve bå­de hans red­ning og hans død i job­bet. I Mor­ten Ol­sen har Bretton- Meyer haft en land­stræ­ner, der har sagt ham imod – og me­get me­re til.

Men be­ty­der det, at Dan­marks næ­ste land­stræ­ner bli­ver en lidet kendt og an­er­kendt nik­ke­duk­ke, der ik­ke vil si­ge di­rek­tø­ren imod? Bli­ver det til­fæl­det, får Bret­tonMey­er, der står fad­der til an­sæt­tel­sen, en hård tid. Ik­ke ba­re på grund af kri­tik ude­fra, men og­så for­di det blot vil pu­ste til tviv­len i hans egen be­sty­rel­se. HEN­TER BRETTON- MEYER MOD­SAT en ka­pa­ci­tet til lands­hol­det, der kan ud­for­dre le­del­sen og sam­ti­dig brin­ge sport­s­li­ge kom­pe­ten­cer til DBU fra øver­ste hyl­de, styr­ker han til gen­gæld sin egen po­si­tion be­trag­te­ligt.

Det er chan­cen for at ven­de en sku­de, der net­op nu har kurs den for­ker­te vej.

Claus Bret­tonMey­er er ik­ke akut fy­rings­tru­et. Slet ik­ke. Men han sid­der hel­ler ik­ke nag­let fast i di­rek­tør­sto­len. Nyhe­dens in­ter­es­se er aft aget. Nu skal di­rek­tø­ren præ­ste­re.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Mor­ten Ol­sen – med an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger ved sin si­de – kon­cen­tre­rer sig nu kun om lands­hol­det, men hans af­lø­ser kan ’ red­de’ DBUs di­rek­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.