Stå­les dy­re vej ti

FCK har in­ve­ste­ret langt over 100 mio. kr. i spil­le­re, si­den Stå­le Sol­bak­ken vend­te tilbage til København i 2013, men der er lang vej end­nu, me­ner træ­ne­ren

BT - - SUPERLIGA - IN­VE­STE­RING I FREM­TI­DEN To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL., 3. RUN­DE FCK vandt den før­ste kamp 1- 0 TV3+ kl. 19.45

FC København er på vej tilbage til for­dums sty rke og lig­ner det bed­ste bud på en kom­men­de dan­marks­me­ster. Men bil­ligt har det ik­ke væ­ret. Li­ge i om­eg­nen af 125 mio. kr. har Stå­le Sol­bak­kens in­ve­ste­rin­ger i spil­ler­trup­pen ind­til vi­de­re ko­stet FCK si­den nord­man­dens til­ba­ge­komst til klub­ben i 2013.

I 2011 spil­le­de FCK ot­ten­de­dels­fi na­le i Champions League, og som­me­ren for­in­den hav­de klub­ben vun­det Su­per­liga­en med spil­le­re som Jes­per Grønkjær og Dame N’Doye i trup­pen.

Men si­den suc­ces- sæ­so­nen i 2011 har FCK kun vun­det guld en en­kelt gang, mens FC Nordsjælland, AaB og FC Midtjylland på skift har snup­pet mester­ska­bet for næ­sen af lø­ver­ne. Det har få­et klub­ben til at in­ve­ste­re stort på vej­en tilbage mod suc­ces.

FC København har brugt om­kring 124,5 mio. kr. på nye spil­le­re, si­den klub­ben i 2013 hen­te­de Stå­le Sol­bak­ken tilbage som træ­ner eft er min­dre hel­di­ge træ­ner­for­løb i Tys­kland og Eng­land.

I kølvan­det på store spil­le­rind­køb i Brøndby, der hen­te­de næ­sten en kvart mia. kr. på bør­sen, og Mat­t­hew Ben­hams ind­t­og i FC Midtjylland med en mas­se pen­ge til den sluk­ne pengekasse, skru­e­de og­så FC København op for trans­fer­be­lø­be­ne.

Al­le­re­de i 2014 in­ve­ste­re­de mas­sivt med til­ba­ge­kø­bet af An­dreas Cor­ne­li­us for 27 mio. kr. som den mest mar­kan­te for­stærk­ning. Si­den er in­ve­ste­rin­ger­ne fort­sat.

Op­rust­ning

I den­ne som­mers trans­fer­vin­due er der købt dyrt ind til den trup, der skal vip­pe magt­ba­lan­cen over på kø­ben­havn­ske hæn­der igen. Klub­ben har valgt at in­ve­ste­re 30 pro­cent me­re i su­per­liga­hol­det over en pe­ri­o­de på tre år.

Fe­de­ri­co San­tan­der, Benja­min Ver­bic og Kas­per Kusk er ind­til vi­de­re kom­met til klub­ben i som­me­rens trans­fer­vin­due for ca. 40 mio. kr. sam­let. Fe­de­ri­co San­tan­ders pris ale­ne lø­ber op i 23 mio. kr, og det gør ham til den dy­rest ind­køb­te ud­læn­ding i dansk fod­bold no­gen­sin­de. Der­u­d­over er der skre­vet kon­trakt med en trans­fer­fri kluble­gen­de i form af Wil­li­am Kvist, mens Pe­ter An­ker­sen og Tho­mas Ka­zin­ski er hen­tet på le­je­af­ta­ler.

Trods be­lø­be­ne me­ner Stå­le Sol­bak­ken ik­ke, at trans­fer­vin­du­et har væ­ret spe­ci­elt dyrt:

» I det­te trans­fer­vin­due har vi kun in­ve­ste­ret store pen­ge i Fe­de­ri­co San­tan­der. De an­dre nye spil­le­re har væ­ret in­den­for vo­res nor­ma­le mak­si­mum­pris for én spil­ler. Selv­om San­tan­ders pris er ac­cep­ta­bel, er den tre- fi re ka­te­go­ri­er over, hvad vi nor­malt be­ta­ler for en en­kelt spil­ler, « si­ger han.

Må­ske en gul­dal­der for­u­de

Al­do Pe­ter­sen, der er tid­li­ge­re sto­rak­tio­nær i FCK, er be­gej­stret over FCKs store in­ve­ste­rin­ger i spil­ler­trup­pen.

» Det er den stør­ste opju­ste­ring no­gen­sin­de i dansk fod­bold, og jeg er over­be­vist om, at de nye spil­le­re vil væ­re med til at star­te en ny gul­dal­der for FCK, som vil be­ty­de, at de igen vil do­mi­ne­re i de næ­ste tre- fi re år frem. Stå­les start har må­ske væ­ret lidt fam­len­de, men med de man­ge in­ve­ste­rin­ger har FCK gjort det ual­min­de­ligt svært for de an­dre su­per­liga­klub­ber, og jeg er over­ho­ve­det ik­ke i tvivl om, at de vin­der mester­ska­bet i år, « si­ger han.

FCK har eft er to run­der mak­si­mum­po­int i Su­per­liga­en og en fl ot ude­ba­ne­sejr i Eu­ro­pa League over tjek­ki­ske Jablo­nec, som FCK i aft en mø­der i re­tu­ro­p­gø­ret. Der er der­for og­så god grund til at væ­re op­ti­mi­stisk på hol­dets veg­ne.

» Vo­res mål er at bli­ve dan­ske me­stre igen og sta­bi­li­se­re os over fl ere sæ­so­ner. Nu har vi en me­get ung og ta­lent­fuld trup med det ret­te mi­ks af spil­le­re, og vi vil do­mi­ne­re i Dan­mark igen og kva­li­fi ce­re os til eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil, « si­ger FCK- træ­ne­ren, der dog me­ner, der sta­dig er et styk­ke op til det FCK- hold, som han før­te til Champions League- suc­ces i 2010/ 11 sæ­so­nen.

» Der er ret lang vej end­nu. Vi er tæt­te­re på, hvor jeg ger­ne vil se hol­det væ­re. Selv­om der er nog­le ret nye spil­le­re i trup­pen, sy­nes jeg, vi læ­rer hin­an­den bed­re at ken­de, der er fl ere spil­le­re på vej tilbage fra ska­der, og jeg er me­get glad for sæ­so­nens start. «

Om der er teg­ning til en ny stor­heds­tid for FCK, kan aft enens Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Jablo­nec må­ske gi­ve et praj om.

TORS­DAG 6. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.