Tungt ind­køb

BT - - SUPERLIGA - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

Med en pris på 23 mio. kr. er Fe­de­ri­co San­tan­der den dy­re­ste ud­læn­ding købt af en dansk klub no­gen­sin­de. Men til gen­gæld har den 24- åri­ge pa­ragu­ay­a­ner med seks land­skam­pe på cv’et al­le­re­de le­ve­ret i si­ne før­ste kam­pe for kø­ben­hav­ner­ne – bl. a. med to as­si­ster i 3- 1- sej­ren over Sønderjyske.

Selv er han og­så godt til­freds.

» Min start i klub­ben er gå­et rig­tig godt. Det bli­ver bed­re og bed­re for hver dag – bå­de med hold­kam­me­ra­ter­ne og fol­ke­ne om­kring i klub­ben, og jeg har det rig­tig godt her, « slår han fast.

Fe­de­ri­co San­tan­der la­der sig ik­ke pres­se, selv om FCK har pun­get kraft igt ud.

» Nej, jeg fo­ku­se­rer slet ik­ke på min pris. Jeg er her for at spil­le fod­bold og gø­re et godt styk­ke ar­bej­de. Først og frem­mest er mit mål at kom­me ind på hol­det og hjæl­pe til at vin­de liga­en, og så hå­ber jeg selv­føl­ge­lig og­så, jeg sco­rer nog­le mål. Jeg er her på en fem- årig kon­trakt, så jeg tæn­ker ik­ke på, hvor man­ge mål jeg sco­rer. Det vig­tig­ste er at vin­de liga­en, « si­ger han yd­mygt.

Godt ru­stet

Fe­de­ri­co San­tan­ders fo­ku­se­re­de og ro­li­ge ge­myt, var vig­tig for Stå­le Sol­bak­ken, da han hen­te­de spil­le­ren til klub­ben:

» Vi hav­de folk ne­de i Pa­ragu­ay i en uge. De mød­tes med ham og fi k et godt ind­tryk. Han har fa­mi­lie, han er mo­den, han er re­fl ek­te­ret, og han har væ­ret ude i ver­den og spil­le tid­li­ge­re. Så selv om han skal læ­re et nyt sprog og en ny kul­tur at ken­de, så er han godt ru­stet. Han en hold­spil­ler, og han er her ik­ke for at prom­ove­re sig selv, « si­ger FCKtræ­ne­ren.

Eft er kort tid i FCK har an­gri­be­ren al­le­re­de dan­net sig et godt ind­tryk af ni­veau­et i Su­per­liga­en.

» Som i an­dre eu­ro­pæ­i­ske liga­er, går det rig­tig hur­tigt, og der er et godt tem­po i kam­pe­ne. Men jeg tror, at jeg stille og ro­ligt ven­der mig til liga­en, « si­ger Fe­de­ri­co San­tan­der.

Stå­le Sol­bak­ken har no­te­ret sig an­gri­be­rens go­de start i Su­per­liga­en, og han er godt til­freds:

» Hvis han kan hol­de sam­me ni­veau som i de før­ste to kam­pe, så er jeg til­freds. Jeg sy­nes, han er star­tet godt, og jeg tror ba­re, han bli­ver end­nu bed­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.