Omo­nia skal slå ’ lil­le’ Brøndby

Tho­mas Frank gi­ver cypri­o­ter­ne fa­vo­rit­vær­dig­he­den

BT - - SPORT AVIS - Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

I aft en skal Brøndby, der har få­et den dår­lig­ste Su­per­liga- start no­gen­sin­de, for­sø­ge at spil­le sig vi­de­re i Eu­ro­pa League mod cypri­o­ti­ske Omo­nia, eft er at før­ste op­gør på Brøndby Sta­dion end­te uaf­gjort 0- 0.

Skal Brøndby avan­ce­re til næ­ste run­de, kræ­ver ch­eft ræ­ner Tho­mas Frank, at de ru­ti­ne­re­de spil­le­re træ­der i ka­rak­ter.

» Vi skal vi­se, hvad vi er la­vet af, og vi skal fi nde kræft er­ne dybt i os. Jeg for­ven­ter, at spil­le­re som Martin Ørnskov, Jo­han El­man­der, Martin Al­bre­cht­sen, Magnus Eri­cs­son og Jo­han Lars­son træ­der i ka­rak­ter og le­der vej­en, « sag­de Tho­mas Frank på pres­se­mø­det i Cy­pern, hvor han sam­ti­dig ud­pe­ge­de hjem­me­hol­det som fa­vo­rit til at gå vi­de­re.

» Pres­set er på Omo­nia. De kan ik­ke til­la­de sig at ta­be til ’ lil­le’ Brøndby, der lig­ger langt ne­de på den eu­ro­pæ­i­ske rang­li­ste. Sam­ti­dig er de det ene­ste af de fi re store hold på Cy­pern, der al­drig før har væ­ret i et eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil – så pres­set er på dem, « lød det fra Tho­mas Frank.

Ræd­sels­fuld op­takt

Brøndby har mil­dest talt få­et en ræd­sels­fuld op­takt til re­tur­kam­pen på Cy­pern. Tre ne­der­lag på stri­be i Su­per­liga­en mod hen­holds­vis AGF, OB og se­ne­st Ho­bro har sendt Brøndby i ret­ning mod en re­gu­lær kri­se.

De skuff ede og­så de­res for­vent­nings­ful­de fans i det før­ste op­gør mod Omo­nia, hvor de hjem­me kun for­må­e­de at få et 0- 0- re­sul­tat, hvil­ket i sa­gens na­tur får fa­vo­rit- pi­len til at pe­ge i ret­ning af det cypri­o­ti­ske mand­skab.

Brøndby er yder­li­ge­re svæk­ket op til kam­pen, da nyind­kø­bet Ron­nie Schwartz er ble­vet hjem­me i Dan­mark grun­det et ma­veon­de og der­for ik­ke er i spil til star­top­stil­lin­gen.

Klub­ben be­ret­ter end­vi­de­re, at midt­ba­ne­spil­le­ren Chri­sti­an Nørgaard har rejst sig fra sin sy­ge­seng, men han er end­nu ik­ke fi t nok til at spil­le kamp, og der­for bli­ver han og­så hjem­me i Dan­mark.

Pres­set er på Omo­nia. De kan ik­ke til­la­de sig at ta­be til ’ lil­le’ Brøndby

Tho­mas Frank

Jo­han El­man­der – om­gi­vet af Omo­nia- spil­le­re i den før­ste kamp i Brøndby – træ­de i ka­rak­ter i af­te­nens re­tur­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.