FCM- træ­ner sva­rer tilbage på spil­ler­kri­tik

BT - - SPORT AVIS - RIG­TIG TAK­TIK Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

Det end­te med kun at væ­re li­ge ved og næ­sten for FC Midtjylland, der tirs­dag aft en vandt 1- 0 på ude­ba­ne mod APOEL Ni­co­sia, men al­li­ge­vel måt­te se den sam­le­de sejr gå til cypri­o­ter­ne.

APOEL hav­de vun­det 2- 1 i det for­ri­ge op­gør i Her­ning og gik der­med vi­de­re på reg­len om ude­ba­ne­mål.

En stor skuff el­se for midtjy­der­ne, der for­gæ­ves for­søg­te at jag­te det an­det mål, der vil­le ha­ve sendt dem tæt­te­re på drøm­men om det forjæt­te­de Champions League.

Eft er kam­pen ud­tryk­te Kian Hansen, at hol­det sær­ligt i an­den halv­leg ik­ke traf de rig­ti­ge valg.

» Vi skul­le ha­ve spil­let med nog­le fl ere lange bol­de, for vi skab­te ik­ke no­get ved at for­sø­ge at spil­le os til chan­cer­ne, « sag­de Kian Hansen til Jyl­lands- Po­sten .

Lange bol­de var plan B

Midtjy­der­nes nye ch­eft ræ­ner, Jess Thorup, er­ken­der, at spil­let i an­den halv­leg ik­ke fun­ge­re­de, men af­vi­ser, at han dre­je­de på de for­ker­te tak­ti­ske hånd­tag.

» De lange bol­de var vo­res plan B, som vi og­så hav­de træ­net, og det var helt med i ’ ga­me­pla­nen’. Men det var ik­ke me­nin­gen, at vi skul­le gø­re det fra før­ste mi­nut, og jeg tror hel­ler ik­ke, det er det, Kian me­ner, « si­ger ch­eft ræ­ne­ren.

» Vi hav­de en for­vent­ning om at kun­ne spil­le den langs jor­den i an­den halv­leg, og det kun­ne vi og­så, men vi kun­ne ik­ke ska­be chan­cer. Den sid­ste halv ti­me en­der vi vel med at skift e tre an­gri­be­re ind, så alt, hvad vi har, er in­de. Og til slut slår vi rig­tig man­ge lange bol­de for net­op at få den til­fæl­dig­hed, der skul­le en­de med at gi­ve os scor­in­gen og den sam­le­de sejr, « fort­sæt­ter han.

Eva­lu­e­ring

Med et kvar­ter igen send­te Thorup den 201 cen­ti­me­ter hø­je tar­get­man Paul Onu­a­chu på ba­nen, hvor­eft er bol­de­ne be­gynd­te at bli­ve høv­let op mod ni­ge­ri­a­ne­ren. Dog uden midtjysk suc­ces.

» Jeg er enig med Kian i, at vi ik­ke får nok ud af de lange bol­de, som vi får slå­et til Dun­can og Paul ( Onu­a­chu, red.). Vi får ik­ke de chan­cer og lagt det tryk, som vi ger­ne vil­le, og det er klart, at det må vi eva­lu­e­re på, « si­ger Jess Thorup.

» Men vi må og­så ba­re er­ken­de, at APOEL spil­ler en in­ter­na­tio­nalt rig­tig, rig­tig fl ot an­den halv­leg. «

Jess Thorup af­vi­ser kri­tik.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.