’ Hvor er mi­ne ba­de­buk­ser?’

Vik­tor Bro­mer glem­te det vig­tig­ste tøjstyk­ke og mis­se­de VM- me­dal­je i 200 me­ter but­ter­fly- fi­na­len

BT - - SPORT AVIS - KOST­BAR GLEM­SEL Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Det måt­te ba­re ik­ke ske, men det gjor­de det. Da Vik­tor Bro­mer i går skul­le gø­re sig klar til kar­ri­e­rens fo­re­lø­bi­ge høj­de­punkt, fik han et chok. Da han åb­ne­de ta­sken i om­klæd­nings­rum­met frem mod VM- fi­na­len i 200 me­ter but­ter­fly, mang­le­de – ba­de­buk­ser­ne.

Pa­nik­ken bred­te sig. Vik­tor Bro­mer måt­te fe­brilsk spør­ge, om an­dre på hol­det hav­de ba­de­buk­ser i hans stør­rel­se og hans mær­ke. Uden held.

Red­nin­gen kom fra Per­nil­le Blu­me, der ind­til vi­de­re ik­ke har væ­ret i ak­tion ved VM. Hun tænk­te hur­tigt og fløj op i et sponsor­telt, hvor hun fik skaf­fet et par ba­de­buk­ser. Dem fik Vik­tor Bro­mer ik­lædt sig om­kring 20 mi­nut­ter før fi­na­le­he­a­tet. En fe­ber­red­ning, der dog ik­ke kun­ne godt­gø­re den ska­de, der al­le­re­de var sket. For­be­re­del­ser­ne til kar­ri­e­rens vig­tig­ste løb var ble­vet no­get rod.

Stift blik

Der­for var skuf­fel­sen og­så me­re end al­min­de­lig stor, da Vik­tor Bro­mer kom op af bas­si­net ef­ter sin fem­te­plads i fi­na­le­he­a­tet. Først strøg han for­bi TV2 Sports repor­ter, Tho­mas Søn­ni­ch­sen, in­den han med et stift blik tra­ske­de for­bi den re­ste­ren­de del af den dan­ske pres­se­de­le­ga­tion.

Lidt se­ne­re lyk­ke­des det dog TV2 Sport at få en kom­men­tar af Vik­tor Bro­mer, der trods den ka­o­ti­ske op­takt til fi­na­le­he­a­tet ik­ke vil­le bru­ge det som he­le und­skyld­nin­gen for det ær­ger­li­ge re­sul­tat.

» For­be­re­del­ser­ne var langt fra op­ti­ma­le, men det skal ik­ke væ­re en und­skyld­ning for, at jeg ik­ke vandt, « sag­de han.

BT for­søg­te for­gæ­ves at få en re­ak­tion fra Vik­tor Bro­mer, der i ste­det gik tid­ligt i seng for at sun­de sig over op­le­vel­sen og få hvilet mest mu­ligt in­den 100 me­ter- di­stan­cen i mor­gen.

I ste­det sat­te sport­s­chef Lars Gre­en Bach lidt fle­re ord på den ka­o­ti­ske fi­na­le­op­takt.

» Selv­føl­ge­lig er vi ær­ger­li­ge og fru­stre­re­de over, han kun­ne glem­me det. Men vi er al­le men­ne­sker og la­ver al­le sam­men fejl. Vik­tor ved godt, det var en fejl, « sag­de Lars Gre­en Bach, der dog væl­ger at fo­ku- se­re på det po­si­ti­ve ved, at Bro­mer trods mi­se­ren end­te som fem­te­hur­tig­ste i ver­den og sam­ti­dig kva­li­fi­ce­re­de sig til OL i Rio på di­stan­cen.

Det skal ik­ke væ­re en und­skyld­ning for, at jeg ik­ke vandt Vik­tor Bro­mer

Fo­to: AFP

Vik­tor Bro­mers op­takt til VM- fi­na­len i 200 me­ter but­ter­fly var no­get ka­o­tisk, for­di han glem­te si­ne ba­de­buk­ser, men han brug­te det ik­ke som und­skyld­ning for fem­te­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.