Miss Swims­hine

BT - - SPORT AVIS - SOL­STRÅ­LE I KA­ZAN Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Skal man ta­le om en dansk sol­strå­le­hi­sto­rie i Rusland, må det væ­re 18- åri­ge Mie Ø. Ni­el­sen.

Tirs­dag vandt hun VM- bron­ze i 100 m rygcrawl, og i går svøm­me­de hun sig med en tid, der var nor­disk re­kord, i fi­na­len i 50 m ryg. Hen­des an­den nor­di­ske re­kord i Ka­zan.

Så den nord­jy­ske te­e­na­ger har svært ved at få smilet væk og ser med glæ­de frem mod fi­na­len, der svøm­mes i ef­ter­mid­dag kl. 17.49.

» Jeg glæ­der mig ba­re til at væ­re med i så stærkt et felt igen som i 100 me­ter rygcrawl, « sag­de hun i går ef­ter­mid­dag og ly­ste op i et kæm­pe smil.

I USA døb­te de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki Miss Suns­hine, da hun ind­t­og ten­nis­ver­de­nen med sit store smil og imø­de­kom­me­de væ­sen.

Har knyt­tet ven­ska­ber

Mie Ø. Ni­el­sen har lidt af det sam­me. Der er no­get mel­lem ører­ne på den vel­ta­len­de rygs­vøm­mer, som har knyt­tet ven­ska­ber med fle­re af de øv­ri­ge rygspecialister i Ka­zan. Blandt an­dre de to au­stral­ske pi­ger, Emily Se­e­bo­hm og Ma­di­son Wil­son, som hun skal op imod i ef­ter­mid­da­gens fi­na­le. Ve­nin­de­trio­en tog sig af me­dal­jer­ne på 100 me­ter­di­stan­cen. De får dog hård kon­kur­ren­ce af kin­se­ren Yu­an­hui Fu.

Iføl­ge sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach, kan man dog til­la­de sig at ha­ve me­dal­jedrøm­me.

» Lyk­kes hun med at få hvilet no­get me­re og få me­re frisk­hed i krop­pen, er Mie og­så en, der svøm­mer med om de øver­ste pla­ce­rin­ger. «

Selv er Mie Ø. Ni­el­sen en anel­se skep­tisk. 100 m- di­stan­cen er trods alt fa­vo­rit­di­sci­pli­nen.

» Jeg er bed­re til at læg­ge ud og så kom­me tilbage igen og smadre de an­dre. Nu må vi se, hvad det bli­ver til. «

Mie Ø. Ni­el­sen er med sit vin­den­de smil svøm­nin­gens svar på ten­nis­spor­tens Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.