’ DET STIN­KER LANGT VÆK’

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens vær­ste ri­val mø­der mas­siv dansk kri­tik før ny me­dal­je­dyst

BT - - SPORT AVIS - URENT TIL­LØB Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@sporten.dk

Den tid­li­ge­re olym­pi­ske svøm­mer Be­rit Pug­gaard lan­ger ud ef­ter Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens on­de ånd, rus­se­ren Yulia Efim­ova, der i dis­se da­ge vi­ser stor­form til VM i Ka­zan.

For de fle­ste dan­ske­re hu­skes Efim­ova sær­ligt for at væ­re pi­gen, der med urent do­ping­mel i po­sen snød sig til VM- guld for­an Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen ved VM i Bar­ce­lo­na for to år si­den. Det ko­ste­de en ude­luk­kel­se fra sporten, men nu er hun tilbage og har i Ka­zan vun­det guld i 100 me­ter bryst. I dag skal hun sam­men med Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen svøm­me ind­le­den­de he­at i dan­ske­rens fa­vo­rit­di­sci­plin 200 me­ter bryst.

Efim­ovas til­løb til VMstæv­net har dog mildt sagt væ­ret urent, me­ner dan­ske Be­rit Pug­gaard, der i dag sid­der i An­ti Do­ping Dan­marks be­sty­rel­se.

» Jeg sy­nes, det stin­ker langt væk. Ær­ligt talt, « ra­ser Be­rit Pug­gaard.

16 må­ne­ders ka­ran­tæ­ne

Den rus­si­ske stjerne blev i maj sid­ste år idømt 16 må­ne­ders ka­ran­tæ­ne med til­ba­ge­vir­ken­de kraft for brug af det ana­bo­le ste­roid 7- ke­toDHEA, men bra­ge­de tilbage i svøm­me­top­pen, kort ef­ter hun i slut­nin­gen af fe­bru­ar gjor­de co­me­ba­ck. Efim­ova sat­te hur­tig­ste tid i ver­den på 50 me­ter og 100 me­ter bryst på trods af, at hun un­der ka­ran­tæ­nen hver­ken måt­te kon­kur­re­re el­ler træ­ne un­der or­ga­ni­se­re­de for­hold.

Det har hun ik­ke over­holdt, ly­der ankla­gen fra Be­rit Pug­gaard.

» Idéen med straf­fen er jo, at man får en ude­luk­kel­se fra sporten. Det lig­ner det jo ik­ke, når man ba­re li­ge kan træ­de ind på ver­dens­sce­nen ef­ter en ude­luk­kel­se på 14 må­ne­der. Det vid­ner om, at Efim­ova ik­ke har over­holdt ude­luk­kel­sen. Jeg tror ik­ke på, der er nog­le svøm­me­re, som kan lig­ge og træ­ne ale­ne i 14 må­ne­der. «

Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen har al­drig lagt skjul på, at Yulia Efim­ovas do­ping­dom sid­ste år gjor­de hen­de bå­de vred og skuf­fet. I 2013 blev den dan­ske brystsvøm­mer slå­et af Efim­ova i VM- fi­na­len i Bar­ce­lo­na, og året ef­ter gen­tog det sig ved EM på kort­ba­ne hjem­me i Her­ning. Efim­ovas EM- me­dal­jer blev ef­ter do­ping­dom­men re­vet fra hen­de, men VM- gul­det stod fast.

Respekt­løst

» Jeg sy­nes, det er respekt­løst at dope sig, « sag­de Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen til BT, før stæv­net gik i gang.

Og­så Rik­ke Møl­lers li­tau­i­ske kon­kur­rent, me­dal­je­kan­di­da­ten Ru­ta Meil­utyte har ud­trykt sin dybe skuf­fel­se over Yulia Efim­ova, som hun gen­nem åre­ne har haft tæt­te kam­pe med ved store in­ter­na­tio­na­le stæv­ner.

Som re­ak­tion på Efim­ovas be­mær­kel­ses­vær­di­ge co­me­ba­ck i for­å­ret var Ru­ta Meil­utyte tid­li­ge­re på året skarp i re­to­rik­ken.

» Jeg ple­je­de at ha­ve respekt for hen­de som en af mi­ne stær­ke­ste kon­kur­ren­ter, og der var en god ri­va­li­se­ring mel­lem os. Men nu ser jeg hen­de ik­ke som en ær­lig kon­kur­rent me­re, « lød det kon­tan­te skuds­mål mod Efim­ova.

I mor­gen kan trio­en så mø­des i fi­na­len til 200 me­ter bryst. For­ment­lig med skæ­ve blik­ke fra dan­ske­ren og li­tau­e­ren mod den rus­si­ske ynd­ling, der at­ter kan bli­ve Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens bød­del. Blandt de rus­si­ske fans er Yulia Efim­ovas po­pu­la­ri­tet der­i­mod ik­ke fal­det. Da hun tirs­dag vandt guld i 100 me­ter bryst, gik til­sku­er­ne på Ka­zan Are­na amok. Det sat­ser de på at gø­re igen i mor­gen.

Sport­s­chef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach, for­hol­der sig til, at Yulia Efim­ova har ud­stået sin ka­ran­tæ­ne. Men sen­der en lil­le stikpil­le mod rus­se­ren.

» Jeg kan si­ge det så­dan, at jeg hav­de hå­bet, at Ru­ta vandt den 100 me­ter bryst. «

Jeg sy­nes, det er respekt­løst at dope sig Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen

Yulia Efim­ova har haft 16 må­ne­ders ka­ran­tæ­ne pga. do­ping, men hun er tilbage i en form, ’ der stin­ker langt væk’, me­ner Be­rit Pug­gaard ( lil­le bil­le­de). Fo­to/ ar­kiv­fo­to: USA TO­DAY Sports/ Svend Åge Mor­ten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.