CORTSLUTNING

Bå­de Magnus Cort og Mat­ti Bres­chel for­søg­te for­gæ­ves at an­gri­be på gårs­da­gens 2. eta­pe

BT - - SPORT AVIS - MIS­LYK­KET AN­GREB Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Når Mat­ti Bres­chel og Magnus Cort tæl­ler eta­pe­sej­re i Post Dan­mark Rundt, er der grund til at let­te på cy­kel­hjel­men for de an­dre i fel­tet.

Til­sam­men har de to dan­ske­re 10 eta­pe­sej­re med den 30-åri­ge Tin­koff-Saxo- ryt­ter Mat­ti Bres­chel som top­sco­rer med syv.

2. eta­pe af Post Dan­mark Rundt i går gav en del af for­kla­rin­gen på hvor­for - de el­sker at an­gri­be.

For Magnus Cort, der kø­rer for lands­hol­det, nu hvor hans hold, Ori­ca- Gre­e­ned­ge, ik­ke er til start, kom det til ud­tryk på sid­ste om­gang, da han hur­tigt fik skabt et pænt hul til fel­tet. Desvær­re mang­le­de de go­de ben, og han blev op­slugt af fel­tet, der drø­ne­de af sted som en flok glub­s­ke ul­ve.

Ef­ter at ha­ve bedt om en co­la fra en hold­le­der var han klar til at sæt­te ord på ær­g­rel­sen for­an vand­kan­ten og im­po­ne­ren­de vil­la­er på Strand­vej­en i må­l­by­en Aar­hus.

» Jeg føl­te mig godt kø­ren­de, men det var ær­ger­ligt, at der var ud­solgt, da jeg ram­te den sid­ste ki­lo­me­ter. Det var svært at kø­re fra et jag­ten­de felt, der he­le ti­den ba­re kan sæt­te en frisk mand i front. På et tids­punkt kig­ge­de jeg tilbage, og der tro­e­de jeg fak­tisk på det, for­di hul­let til fel­tet var ret stort. Der­for er det og­så tr­æls at stå her uden eta­pe­sej­ren, « sag­de Magnus Cort.

Fortrød an­greb

Og­så Mat­ti Bres­chel for­søg­te sig kort før mål, men han fortrød sit an­greb, for­di det ko­ste­de kræf­ter i spur­ten.

» Jeg holdt mig til min plan med at kø­re på sid­ste om­gang, og da vi så nå­e­de frem til spur­ten, sad ryk­ket sta­dig lidt i be­ne­ne. Det var lidt ir­ri- te­ren­de, at jeg ik­ke fik no­get ud af det ryk, og jeg skul­le nok ba­re ha­ve ven­tet el­ler und­ladt at an­gri­be, når jeg ser tilbage. Det var me­get svæ­re be­tin­gel­ser for et ud­brud at hol­de hjem, « sag­de Mat­ti Bres­chel, der blev num­mer fi­re.

Og­så Cult Ener­gy- hol­det var ag­gres­sivt i skik­kel­se af dan­sker­ne Martin Mor­ten­sen og Ras­mus Guld­ham­mer på de sid­ste 14,1 ki­lo­me­ter, men det var i ste­det Ed­vald Boas­son Ha­gen, der snød hjem­me­pu­bli­kum­met for eta­pe­sej­ren.

Den nor­ske me­ster fra MTN- Qhu­be­ka lu­re­pas­se­de og slog til i spur­ten, og ef­ter­føl­gen­de blev han hyl­det af fans fra det cy­kel­ga­le land

På et tids­punkt kig­ge­de jeg tilbage, og der tro­e­de jeg fak­tisk på det, for­di hul­let til fel­tet var ret stort. Der­for er det og­så tr­æls at stå her uden eta­pe­sej­ren

Magnus Cort

nord­på, der var mødt op for­an det afri­kan­ske holds rul­len­de ryt­tercon­tai­ner.

» Som nord­mand er det dej­ligt at vin­de i Dan­mark, « sag­de Boas­son Ha­gen eft er­fulgt af en kort lat­ter og klapsal­ver fra de om­kring­s­tå­en­de fans, in­den han fort­sat­te i en min­dre dril­len­de to­ne.

» Hol­det sør­ge­de for, at jeg fi k en rig­tig god placering på de sid­ste me­ter, og pla­nen var he­le ti­den at kø­re for mig i spur­ten. Så det var rart at kun­ne gø­re ar­bej­det fær­digt. «

Al­le klas­se­ments­fa­vo­rit­ter­ne kom sam­let til mål, så lø­bet fø­res sta­dig af hol­land­ske Lars Boom fra Asta­na in­den kon­ge­e­ta­pen i dag i Vej­le.

Magnus Cort ærg­re­de sig på Strand­vej­en i Aar­hus ef­ter sit for­gæ­ves an­grebs- for­søg, mens nor­ske Ed­vald Boas­son Ha­gen nød sej­r­skys­se­ne på po­di­et ( indsat fo­to).

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.