Vej­les Ven­toux

Der er ik­ke gol­de Mont Ven­toux- lig­nen­de bjergsi­der på Kid­des­vej i Vej­le, men der ven­ter al­li­ge­vel ryt­ter­ne en mod­by­de­lig mund­fuld i tred­je eta­pe i Post Dan­mark Rundt

BT - - SPORT AVIS - SY­RE I BE­NE­NE Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Dre­jer du til høj­re op ad Kid­des­vej, som Post Dan­mark Rundt- fel­tet gør på af­slut­nin­gen af da­gens kon­ge­e­ta­pe, kig­ger du næ­sten di­rek­te op i sky­er­ne. Kid­des­vej er 350 me­ter lang og har en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på 12,9. Nog­le ste­der sti­ger den med skræm­men­de 21 pro­cent.

Li­ge­som cy­kel­hju­let med sik­ker­hed kan si­ges at væ­re rundt, li­ge så kendt er det, at Kid­des­vej hvert år spl­in­trer fel­tet i Post Dan­mark Rundt i mini­ma­le styk­ker.

Stig­nin­gen kræ­ver no­get helt sær­ligt og bli­ver af man­ge ryt­te­re be­teg­net som net­op dét sted, de skal sik­re den sam­le­de sej­rs i lø­bet. Mat­ti Bres­chel lig­ner ik­ke det op­lag­te bud til at gø­re net­op dét, for­di Chri­stop­her Juul- Jen­sen lig­ger bedst til blandt Tin­koff - Saxo- ryt­ter­ne, men han har vun­det tre gan­ge på kon­ge­e­ta­pen - fl est i Post Dan­mark Rundt- hi­sto­ri­en - og ved, hvad det kræ­ver.

Og selv­om Chri­stop­her Juul- Jen­sen er man­den, der umid­del­bart skal kø­res for, er Bres­chel ik­ke bun­det af tak­ti­ske op­ga­ver.

» Vi har al­tid spil­let på fl ere he­ste, så det æn­drer ik­ke no­get for mig. Jeg kan godt gå eft er eta­pe­sej­ren, hvis det bli­ver en mu­lig­hed, og i den for­bin­del­se er af­slut­nin­gen med en bak­ke li­ge før mål­stre­gen godt for en ty­pe som mig. For Chri­stop­her Juul- Jen­sen hand­ler det om at hol­de sig til i for­hold til Lars Bak og Lars Boom, « si­ger Mat­ti Bres­chel med hen­vis­ning til de to du­el­lan­ter fra før­ste eta­pe, der lig­ger for­re­st i stil­lin­gen.

Nødt til at prø­ve

På Team Sky er der og­så ri­ge­lig med er­fa­ring at træk­ke på i for­hold til Vej­les svar på Mont Ven­toux. Lars Pet­ter Nord­haug vandt for tre år si­den i Vej­le, og han hå­ber at kun­ne gen­ta­ge sin egen be­drift i eft er­mid­dag, selv­om Team Sky fej­l­e­de med ik­ke at få en mand med i ud­brud­det på før­ste eta­pe og der­med tab­te unød­ven­digt me­get tid til fa­vo­rit­ter­ne Lars Bak, Lars Boom og Chri­stop­her JuulJen­sen.

» Vi er nødt til at prø­ve no­get på Kid­des­vej, men det ser svært ud for os at la­ve et re­sul­tat i klas­se­men­tet, « si­ger Lars Pet­ter Nord­haug.

Nord­man­dens sport­s­di­rek­tør, Kurt- As­le Ar­ve­sen, der tid­li­ge­re har kørt un­der Bjar­ne Ri­is på Team CSC, har og­så prø­vet at vin­de på Kid­des­vej. Må­ske lidt over­ra­sken­de pe­ger han hver­ken på sin lands­mand Nord­haug, en sej­r­svant her­re som Jakob Fuglsang el­ler Mat­ti Bres­chel som det op­lag­te vin­der­bud i Vej­le.

» Kid­des­vej pas­ser godt til en klas­si­ker- ty­pe, og som Lars Boom ser ud til at væ­re kø­ren­de for ti­den, lig­ner han for mig stor­fa­vo­rit­ten i Vej­le. Du skal selv­føl­ge­lig ha­ve go­de ben, hvis du skal vin­de, og så hand­ler det om at sid­de godt pla­ce­ret i fron­ten af fel­tet, « si­ger Kurt- As­le Ar­ve­sen.

Ryt­ter­ne ram­mer Kid­des­vej med 17,5 ki­lo­me­ter tilbage af eta­pen og skal så kø­re en rund­stræk­ning tre gan­ge. Må­l­linj­en er på Kol­ding­vej 100 me­ter før Pe­der­holms Al­lé.

Fo­to: Claus Fi­sker

Jakob Fuglsang vandt som Le­o­pard Trek- ryt­ter i 2011 den svæ­re eta­pe i Post Dan­mark Rundt med af­slut­ning på den stej­le Kid­des­vej i Vej­le, hvor stig­nings­pro­cen­ten nog­le ste­der er på vold­som­me 21.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.