WATTET DIS­KUS­SION

Team Sky frem­lag­de Chris Froo­mes watt- tal un­der Tour de Fran­ce ef­ter do­ping- be­skyld­nin­ger. Fle­re be­teg­ner dog watt- dis­kus­sio­nen som lat­ter­lig

BT - - SPORT AVIS - BE­SKYLD­NIN­GER Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk WATT PR. KI­LO

Chris Froo­me smadre­de si­ne kon­kur­ren­ter på La Pi­er­re- Saint- Martin på 10. eta­pe i årets Tour de Fran­ce. Han kør­te fra 476 til 1.610 høj­de­me­ter på næ­sten 41 mi­nut­ter, og straks be­gynd­te skep­ti­ker­ne at mum­le do­ping.

Den tid­li­ge­re ryt­ter Lau­rent Ja­la­bert be­teg­ne­de Froo­me som ’ fra en an­den pla­net’, og vi­den­skabs­man­den Pi­er­re Sal­let frem­lag­de en ud­reg­ning, der ef­ter si­gen­de do­ku­men­te­re­de bri­tens fuld­stæn­dig umen­ne­ske­li­ge kør­sel.

Tal­let, som Pi­er­re Sal­let hav­de fun­det frem til via en al­drig op­lyst­me­to­de, var Froo­mes watt pr. ki­lo­tal - et tal, der an­gi­ver, hvor man­ge watt en ryt­ter ge­ne­re­rer i for­hold til, hvor tung han er. Sal­let esti­me­re­de Froo­mes tal til at væ­re om­kring syv watt per ki­lo, hvil­ket er hø­je­re end det, Bjar­ne Ri­is, Lan­ce Arm­strong og Marco Pan­ta­ni blev esti­me­ret til i do­ping- da­ge­ne i 1990er­ne og før­ste halv­del af 2000er­ne.

Der er ba­re et en­kelt lil­le pro­blem. Tal­let kan ik­ke bru­ges til at fast­slå, om en ryt­ter er dopet el­ler ej. Det si­ger Ni­ko­lai Baa­strup Nord­s­borg, lek­tor for In­sti­tut for Idræt og Er­næ­ring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, med fle­re års er­fa­ring i forsk­ning in­den for præ­sta­tions­op­ti­me­ring og an­ti- do­pin­g­ar­bej­de blandt an­det i re­la­tion til cy­kel­spor­ten.

» Der fin­des en ræk­ke op­gø­rel­ser af dope­de og ik­ke dope­de ryt­te­res watt pr. kg. Al­le op­gø­rel­ser­ne er dog be­hæf­te­de med væ­sent­li­ge usik­ker­he­der, og Froo­mes tal er ik­ke på no­gen må­de så hø­je, at man med ri­me­lig­hed kan si­ge, det lig­ner do­ping. Vur­de­ring af watt pr. kg – el­ler præ­sta­tion i det he­le ta­get - kan al­ler­høj-

WATT PR. KI­LO ER

den mæng­de ar­bej­de, en cy­kel­ryt­ter kan præ­ste­re i for­hold til, hvor tung han er. En høj watt pr. kg- ra­tio er en for­ud­sæt­ning for at kø­re hur­tigt op ad bak­ke. Ryt­te­ren skal så at si­ge op­ti­malt set ha­ve en stor mo­tor og en lil­le krop 5,78 watt pr. ki­lo be­ty­der, at Froo­me i alt ge­ne­re­rer 578 watt, hvis han ve­jer 100 ki­lo. Et me­re re­a­li­stisk bud på en vægt er 65 ki­lo, og så hav­ner Froo­me på 376 watt for den giv­ne stig­ning med et watt- tal på 5,78. est bru­ges til at ret­te an­tido­ping- sø­ge­ly­set mod be­stem­te at­le­ter. «

En ny do­ping- de­bat var al­li­ge­vel født, og Sal­lets an­greb fik Team Sky og over­ho­ved Da­ve Brails­ford til at gø­re no­get sjæl­dent set - Sky frem­lag­de Chris Froo­mes da­ta fra La Pi­er­re- Saint- Martin, nem­lig 5,78 watt pr. ki­lo, hvil­ket alt­så er et væ­sent­ligt styk­ke un­der Sal­lets på­stand.

» Vi valg­te at læg­ge tal­le­ne frem, for­di der var man­ge, der spurg­te ef­ter det. Vi har in­tet at skju­le på Team Sky, så vi vil ger­ne væ­re så åb­ne, som vi kan, så det må­ske fø­rer til no­get bed­re, « si­ger sport­s­di­rek­tør KurtAs­le Ar­ve­sen, der i dis­se da­ge er an­svar­lig for Team Sky i Post Dan­mark Rundt.

Håb­løst

Nord­man­den me­ner, at dis­kus­sio­nen er håb­løs, for­di et utal af va­ri­ab­le spil­ler ind på watt- tal­let. Det på­vir­ker watt- tal­let, hvis en ryt­ter for ek­sem­pel har med- el­ler mod­vind el­ler kø­rer tak­tisk.

Mor­ten Ben­ne­kou, træ­ner for det dan­ske U23- lands­hold, til­fø­jer des­u­den, at man skal pas­se på med at sæt­te en græn­se for, hvad en ryt­ter kan præ­ste­re på watt pr. ki­lo- ska­la­en.

» Præ­mis­sen er, at man de­fi­ne­rer et loft, som det ik­ke kan la­de sig gø­re at kom­me over. Det kan jo ha­ve æn­dret sig om tre el­ler fem år, for det er ik­ke kun do­ping, der ud­vik­ler sporten, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou.

Iføl­ge lek­tor Ni­ko­lai Baa­strup Nord­s­borg er det svært at de­fi­ne­re, hvad et ure­a­li­stisk højt tal vil­le væ­re.

» Så skal vi på­stå, at vi ken­der græn­ser­ne for den men­ne­ske­li­ge fy­si­o­lo­gi, hvil­ket ik­ke er rig­tigt. Nog­le ana­ly­ti­ke­re har sagt, at græn­sen må væ­re om­kring 6,2 watt pr. kg. Pro­ble­met er, at må­lin­ger­ne af­hæn­ger af en lang ræk­ke fak­to­rer, som vi ik­ke har helt styr på, og der­for hol­der tal­le­ne ik­ke i en rets­sag. Omvendt er der jo in­gen ga­ran­ti for, at en ryt­ter, der ’ kun’ yder 5.5 watt pr. kg, ik­ke er dopet, « si­ger Ni­ko­lai Baa­strup Nord­s­borg.

Chris Froo­me end­te med at vin­de Tour de Fran­ce, og må­ske vandt han og­så do­ping- dis­kus­sio­nen for den­ne gang.

Chris Froo­me var su­veræn på La Pi­er­re- Saint- Martin i årets Tour de Fran­ce, hvor han smadre­de al­le kon­kur­ren­ter­ne. Det fik straks do­ping- snak­ken i gang ba­se­ret på bri­tens så­kald­te watt- tal. Men iføl­ge fle­re eks­per­ter var kri­tik­ken me­re ba­se­ret på fø­lel­ser, for­nem­mel­ser og for­dom­me end på fakta. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.