FCN styr­ker sig med so­lid ’ bras­ser’

FC Nordsjælland har væ­ret på rov i Slovaki­et, hvor klub­ben har hen­tet sid­ste sæ­sons bed­ste mid­ter­for­sva­rer i lan­dets liga

BT - - SPORT AVIS - TRANS­FER Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ ber­ling­s­ke. dk da­lu@ sporten. dk Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk

TORS­DAG 6. AU­GUST 2015

Da­ni­el Re­mar FC Nordsjælland op­ly­ste i går på klub­bens hjem­mesi­de, at de i dag præ­sen­te­rer en ny spil­ler i klub­ben med rygnummer fem.

Nu kan BT af­slø­re, at det dre­jer sig om den 24- åri­ge mid­ter­for­sva­rer Ramón Rodríquez da Silva, der skif­ter til FC Nordsjælland i dag og slut­ter sig til de tid­li­ge­re dan­ske me­stre i Farum.

Det be­kræf­ter en of­fi­ci­el tals­mand fra Ramón Rodríquez da Silvas nu­væ­ren­de klub over­for BT.

Bra­si­li­a­ne­ren kom­mer så­le­des til FCN fra den slo­vaki­ske mester­klub AS Tren­cin, hvor han i sid­ste sæ­son blev kå­ret som den bed­ste mid­ter­for­sva­rer i den slo­vaki­ske liga.

Ramón, som bra­si­li­a­ne­ren kal­des, be­skri­ves som en bå­de hur­tig og stærk for­svars­spil­ler.

Små de­tal­jer

Af­ta­len er end­nu ik­ke un­der­skre­vet, men det er kun små de­tal­jer, der skil­ler par­ter­ne. Ramón da Silva gen­nem­gik i går et læ­ge­tjek, der ik­ke vi­ste nog­le pro­ble­mer for et skif­te.

Iføl­ge AS Tren­cins tals­mand har Ramón da Silva væ­ret igen­nem et læn­ge­re ska­des­for­løb for nog­le år tilbage, der tru­e­de med at stop­pe kar­ri­e­ren, før den rig­tig var be­gyndt. Han har væ­ret igen­nem mini­mum én op­ra­tion, som han kæm­pe­de sig tilbage fra, men han ar­bej­de­de hårdt og kom tilbage på fod­bold­ba­nen, og i sid­ste sæ­son blev han kå­ret som den bed­ste mid­ter­for­sva­rer i den slo­vaki­ske liga.

FC Nordsjælland har ik­ke få­et en sær­lig god start på den­ne sæ­sons Su­per­liga. Så­le­des har nord­s­jæl­læn­der­ne kun vun­det én af de­res før­ste tre kam­pe. Hol­det har al­le­re­de luk­ket seks mål ind, og det var må­ske det, der fik le­del­sen til at ind­se, at de måt­te for­stær­ke sig i for­sva­ret.

Pri­sen er ik­ke ble­vet op- lyst, men der hersker in­gen tvivl om, at nog­le af pen­ge­ne fra Uf­fe Bech- sal­get til Bun­des­liga- klub­ben Han­nover 96 bli­ver brugt på bra­si­li­a­ne­ren, der bli­ver be­teg­net som en hur­tig og brølstærk mid­ter­for­sva­rer af sin nu tid­li­ge­re klub, der så­le­des kun hav­de ham til rå­dig­hed i to sæ­so­ner.

Il­føl­ge BTs op­lys­nin­ger præ­sen­te­rer FC Nordsjælland i dag den 24- åri­ge bra­si­li­an­ske mid­ter­for­sva­rer Ramón Rodrígu­ez da Silva ( tv.), som den dan­ske klub hen­ter i den slo­vaki­ske klub AS Tren­cin. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.