VM- ME­DAL­JE­HÅB KOM, SÅ OG SEJ­RE­DE

Sa­ra Slott Pe­ter­sen var høj­de­punk­tet ved Co­pen­ha­gen At­hle­tic Ga­mes

BT - - SPORT AVIS - FREM­TI­DEN Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

VM- hå­bet Sa­ra Slott Pe­ter­sen kom, så og sej­re­de og styr­ke­de tro­en på, at hun vil ram­me da­gen om tre uger i ’ Fug­le­re­den’ i Bei­jing.

Var ti­den i af­tes på 400 me­ter hæk på Øster­bro Sta­dion i et vel­be­søgt Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes, 55,52, ik­ke blandt hen­des bed­ste, var hun me­re end til­freds.

» Jeg er i bed­re fy­sisk form end i Pa­ris ( sat­te nor­disk re­kord med 53,99, red.), men fik ik­ke et op­ti­malt løb på grund af mod­vin­den, « si­ger dansk at­le­tiks hot­te­ste navn.

» Jeg gav mig fuldt ud og gjor­de mit bed­ste. An­det kun­ne jeg hel­ler ik­ke væ­re be­kendt, når så man­ge var kom­met for at se mig. Men de kræf­ter, man bru­ger i mod­vin­den, gi­ver ik­ke et til­sva­ren­de skub i med­vin­den. «

Den 28-åri­ge Aar­hus-at­let var af­te­nens ho­ved­per­son og le­ve­re­de va­ren. Det var hen­des ni­en­de løb i år og sy­ven­de sejr. Kun ver­dens næst­bed­ste, tjek­ken Zuza­na Hej­nová, har slå­et hen­de.

» En tid som dén i af­ten er for­ment­lig nok til at vin­de ind­le­den­de he­at i Bei­jing, og det gi­ver mig en god ba­ne i se­mi­fi­na­len. Det hand­ler om at spa­re på kræf­ter­ne. For­men er, hvor den skal væ­re. Jeg kan mær­ke, at der er me­re pres på mig i dag, end da jeg sidst var til VM for fi­re år si­den. Den­gang var jeg ik­ke klar. Det er jeg nu. «

Dan­marks an­den VM- del­ta­ger på 400 me­ter hæk, 21- åri­ge Stina Tro­est, Ama­ger AC, blev på tred­je­plad­sen no­te­ret for 56,58.

Stor­ta­len­tet har i år sat dansk U23- re­kord med 55,88 og vandt sølv ved EM- U23 i sid­ste må­ned.

» Stina er halvan­det se­kund hur­ti­ge­re end mig, da jeg var i hen­des al­der, « si­ger Sa­ra Slott Pe­ter­sen.

Store for­vent­nin­ger

» Det er umu­ligt at gæt­te, hvor langt Stina vil nå. Jeg bli­ver ik­ke overrasket, hvis vi ser hen­de i en fi­na­le ved VM og OL om fi­re- fem år. Jeg hå­ber, hun bli­ver ved at hol­de den kø­ren­de. «

Sa­ra Slott Pe­der­sen ser et ko­los­salt po­ten­ti­a­le i sin syv år yn­gre kol­le­ga.

» Vi er me­get for­skel­li­ge. Stina er den ud­hol­den­de 400- 800 me­ter- ty­pe. Jeg er me­re spændstig og sprin- ter­be­to­net, « si­ger ver­dens num­mer tre. Stina Tro­est re­tur­ne­rer ’ ve­te­ra­nens’ VM- og OL- pro­fe­ti­er med et stort smil. » Det er pænt sagt. Jeg hå­ber, jeg kan leve op til det. Sa­ra er en stor in­spira­tion for mig. Det er dej­ligt, at vi er to, der skal til VM på hæk­ken, « si­ger hun.

» Mit mål i Bei­jing? Det vil væ­re dej­ligt at kom­me hjem med en per­son­lig re­kord, « si­ger Stina Tro­est.

For Dan­marks tred­je VM- del­ta­ger, Bags­værds 800 me­ter- lø­ber An­dreas Bu­be, blev af­te­nen en skuf­fel­se.

Det er sjæl­dent at se ham gå ned på de sid­ste 50 me­ter, og han slut­te­de på en be­ske­den fem­te­plads i 1.47.78.

» Jeg vil­le godt ha­ve vun­det, selv om det ik­ke var et løb, vi hav­de prio- ri­te­ret. Mø­gir­ri­te­ren­de, men så­dan er li­vet, « si­ger An­dreas Bu­be.

På 110 me­ter hæk hav­de An­dreas Mar­tin­sen, Aar­hus 1900, sig­tet ret­tet mod en for­bed­ring af sin dan­ske re­kord på 13,55, men mang­le­de fi­re hund­re­de­de­le. VM- kra­vet er 13.47.

Var­me­de sparta­ner­ne An­dreas Tra­j­ko­vski og Benja­min Ga­bri­el­sen op til we­e­ken­dens DM i Aar­hus med flot­te 7,82 me­ter og 7,76 me­ter på hen­holds­vis før­ste- og tred­je­plad­sen i læng­despring, bli­ver DM snydt for du­el­len på 400 me­ter mel­lem Ni­ck Eke­lund- Arenan­der og den 17-åri­ge ny­bag­te ju­ni­or-eu­ro­pa­me­ster, Benja­min Lo­bo Ve­del.

Frem­ti­dens mand, Benja­min Lo­bo Ve­del, måt­te træk­ke sig ef­ter op­varm­nin­gen i af­tes med akil­les­se­ne­pro­ble­mer og kom­mer ik­ke til Aar­hus. I vær­ste fald er sæ­so­nen slut for su­per­ta­len­tet fra Aal­borg.

Fo­to: Kim Gud­mand

Sa­ra Slott Pe­ter­sen ( th.) var i særklas­se på 400 me­ter hæk i af­tes på Øster­bro Sta­dion, men 21- åri­ge Stina Tro­est ( tv.), der li­ge­som Sa­ra Slott stil­ler op i di­sci­pli­nen ved VM om tre uger, fik mas­ser af ros med på vej af det dan­ske VM- me­dal­je­håb, der spår sin un­ge kon­kur­rent en stor frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.