DØ­DEN I DY­BET

Den fi­redob­bel­te dan­ske ver­dens­me­ster i fri­dyk­ning Stig Åvall Se­ve­rin­sen er i sorg, ef­ter at ver­dens bed­ste dyk­ker, Na­ta­lia Mol­cha­nova, nu for­modes død

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­mil­la.carl­son@bt.dk

Det skul­le ba­re væ­re et hyg­ge- dyk for en gar­vet fri­dyk­ker. Men en gang imel­lem ta­ger tin­ge­ne en uven­tet drej­ning. Det gjor­de det og­så søn­dag for den rus­si­ske ver­dens­me­ster i dyk­ning, der la­der til at væ­re for­s­vun­det i dy­bet.

Hun var iført sin fo­re­truk­ne lil­la vå­d­dragt. Him­len var klar, og en let bri­se strøg henover Det Ba­lea­ri­ske Hav ud for den øst­li­ge span­ske kyst.

Men ef­ter at Na­ta­lia Mol­cha­nova, bredt an­er­kendt som ver­dens bed­ste fri­dyk­ker, søn­dag hav­de ta­get en dyb indån­ding og dyk­ke­de 35 me­ter ned i ha­vet, kom hun al­drig op til van­d­over­fla­den igen.

En in­ten­siv eftersøgning for at fin­de den 53- åri­ge rus­si­ske kvin­de har si­den væ­ret i gang i det span­ske ø- om­rå­de. Hen­des søn, Ale­xey Mol­cha­nov, der og­så er fri­dyk­ker, for­tal­te dog tirs­dag, at man ik­ke læn­ge­re for­ven­te­de at fin­de hans mor i li­ve.

Dybt be­rørt

Be­ske­den om Na­ta­lia Mol­cha­novas for­svin­den kom søn­dag til den dan­ske fi­redob­bel­te ver­dens­me­ster i fri­dyk­ning Stig Åvall Se­ve­rin­sen. Han har kendt fa­mi­li­en gen­nem 15 år, og er der­for dybt be­rørt af si­tu­a­tio­nen.

» Det er et kæm­pe tab for fri­dyk­ker­ver­de­nen og helt ufor­stå­e­ligt, for­di hun var så­dan et su­per­men­ne­ske og respek­te­ret af al­le. Jeg har træ­net med hen­de i Moskva og har fle­re gan­ge dyk­ket si­de og si­de med hen­des søn til kon­kur­ren­cer « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen, der og­så er mær­ket af hen­des for­svin­den.

Selv­om Na­ta­lia Mol­cha­nova er in­de­ha­ver af ad­skil­li­ge ver­dens­re­kor­der og har dyk­ket 71 me­ter uden brug af fin­ner el­ler ilt, var det ik­ke for at kom­me i re­kord­bø­ger, at hun dyk­ke­de søn­dag. Der var sna­re­re ta­le om ’ hyg­ge­dyk­ning’, har fa­mi­li­en se­ne­re for­kla­ret

yk­ket, som Na­ta­lia Mol­cha­nova fo­re­tog søn­dag, fo­re­går uden ilt­fla­ske, svøm­me­fød­der og of­te uden ma­ske, for­kla­rer Stig Åvall Se­ve­rin­sen, der selv har væ­ret ver­dens­me­ster i net­op den­ne di­sci­plin.

» Det er den re­ne­ste form for fri­dyk­ning. Det er jo din krop, der ar­bej­der. Du har in­gen svøm­me­fød­der, og der var hel­ler ik­ke no­gen li­ne. Og det er nok og­så det, der er gå­et galt. Men vi ved det ik­ke, « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen.

Han for­kla­rer, at fri­dyk­ke­re of­te uden for kon­kur­ren­ce dyk­ker uden den li­ne, som man el­lers kan gri­be fat i, hvis man bli­ver dår­lig, el­ler der kom­mer stærk strøm.

» At dyk­ke uden li­ne sva­rer lidt til, hvis du kla­trer rundt på et bjerg uden li­ne og fal­der ned, så er du jo fær­dig. Men har man li­nen, kan man ba­re fi­re sig ned igen, « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen, der sam­ti­dig ik­ke ser no­get una­tur­ligt i, at den rus­si­ske dyk­ker ik­ke brug­te li­ne.

» De var jo ba­re ude at hyg­ge- dyk­ke. Det er li­ge­som, hvis du ba­re ta­ger en kort tur på rul­les­køjter. Så ta­ger du må­ske hel­ler ik­ke bå­de hånd­leds- og kn­æ­be­skyt­te­re på. Men her er der så no­get, der er gå­et gru­e­lig galt, « si­ger han.

I en pres­se­med­del­el­se skri­ver fa­mi­li­en, at Na­ta­lia Mol­cha­nova for­ment­lig er ble­vet fan­get af en kraftig strøm un­der van­det, som har ført hen­de væk. En te­o­ri, som Stig Åvall Se­ve­rin­sen og­så ser som mest sand­syn­lig.

» Strøm fly­der i bæl­ter, så man mær­ker den må­ske først, når man kom­mer ned på 25 me­ter. Det er li­ge­som he­ste­hul­ler ved Vester­ha­vet. Plud­se­lig ta­ger strøm­men fat i dig, og så er du mag­tes­løs mod ha­vets kræf­ter, uan­set hvor dyg­tig en fri­dyk­ker du er, « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen.

Iføl­ge den dan­ske fri­dyk­ker fin­des der dog og­så an­dre mu­li­ge år­sa­ger. Na­ta­lia Mol­cha­nova kan ha­ve stødt ho­ve­d­et ind i en klip­pe, væ­re ble­vet fan­get i et løst fi­ske­net el­ler få­et bla­ck­out, som kan op­stå ef­ter læn­ge­re tid un­der vand.

» Bla­ck­out er det far­lig­ste ved fri­dyk­ning. Og her kan det, som ved al dyk­ning, gå rig­tig galt, hvis man dyk­ker ale­ne. Og det er nok det, der er gå­et galt her, « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen og ud­dy­ber:

» Så vidt jeg er in­for­me­ret, er hun svøm­met lidt læn­ge­re væk fra grup­pen, dyk­ket ned og ik­ke kom­met op igen. Så in­gen har set, hvis hun er ble­vet dår­lig. «

La­der sig ik­ke af­skræk­ke

Stig Åvall Se­ve­rin­sen har selv i 2001 dyk­ket i det om­rå­de, hvor Na­ta­lia Mol­cha­nova er for­s­vun­det.

» Det er jo ude midt i Mid­del­ha­vet, hvor der er enor­me kræf­ter på spil med strøm, blæst, bøl­ger . og vind, « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen.

Den dan­ske fi­redob­bel­te ver­dens­me­ster i fri­dyk­ning over­ve­jer dog ik­ke at læg­ge kar­ri­e­ren på hyl­den. Tvær­ti­mod hå­ber han ik­ke, at an­dre vil bli­ve af­skræk­ket af søndagens tragi­ske hæn­del­se.

» Li­vet er far­ligt. Man dør jo af det på et tids­punkt. Na­ta­lia gjor­de, hvad hun el­ske­de, og nu svøm­mer hun trods alt rundt ude i det blå. Det er da en trøst i sor­gen, « si­ger Stig Åvall Se­ve­rin­sen.

Fo­to: Lars Sten­holt Kir­ke­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.