FRI­DYK­NING

BT - - NYHEDER -

Di­sci­pli­nen fri­dyk­ning hand­ler om, at man kun be­nyt­ter den luft, man har ta­get ind i lun­ger­ne i van­d­over­fla­den. I for­hold til kon­kur­ren­cer dy­ster dyk­ker­ne om, hvor læn­ge man kan væ­re un­der van­det, på di­stan­ce og hvor dybt dyk­ke­ren kan nå ned. På in­ter­na­tio­nalt kon­kur­ren­ce­ni­veau har der i de sid­ste 20 år væ­ret fi­re dødsu­lyk­k­ker in­den for fri­dyk­ning. Tre af dis­se ulyk­ker har væ­ret i for­bin­del­se med di­sci­pli­nen “no li­mits” som ik­ke er en god­kendt di­sci­plin i Dan­mark og har al­le, til­sy­ne­la­den­de, skyld­tes me­ka­ni­ske fejl. Sporten har, på mo­tions­ni­veau, kun haft ulyk­ker, hvis folk har træ­net ale­ne og uden op­syn. Kil­de: un­der­vand­si­te­tet.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.