Lot­te Fri­is

BT - - SPORT AVIS -

Du er bo­sid­den­de i USA, hø­rer du hi­sto­ri­er om do­ping der­ov­re?

» Selv­føl­ge­lig er der al­tid ryg­ter. Man hø­rer jo ryg­ter Olym­pisk om Øst­eu­ro­pa, Ki­na og Syd­me­ster fra 2008 i 400 me­ter fri. Fik i år en ame­ri­ka. Al­le ved, at der er do­ping­dom på 18 må­ne­der. nog­le, der gør det. Selv vil­le

Ver­dens­me­ster i 400, jeg ik­ke en gang vi­de, 800 og 1.500 m fri i Bar­ce­lo­na for to år hvem jeg skul­le ta­ge fat si­den. Te­stet po­si­tiv for do­ping sid­ste år, i, hvis jeg vil­le ha­ve no­get.men er med i Ka­zan i år.

Fø­ler du, at doMan­gedob

ping­pro­ble­met er belt VM- me­dal­je­vin­der. Te­stet po­si­tiv

for­vær­ret? sid­ste år, men med i Ka­zan.

» Jeg sy­nes, der er ble­vet ta­get fl ere, end jeg kan hu­ske, der no­gen­sin­de er ble­vet før. Men det er må­ske og­så, for­di jeg er ble­vet me­re op­mærk­som på det. El­ler må­ske for­di te­ste­ne er ble­vet bed­re.

Vil­le det hjæl­pe at slå hår­de­re ned på sny­der­ne?

» Det tror jeg ik­ke. Jeg har hørt, at de, der sælger do­ping, er me­get læn­ge­re frem­me end dem, der te­ster. Der er man­ge fl ere pen­ge i at sæl­ge det end at te­ste det. «

Fo­to: Jep­pe Bø­je Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.