Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen

BT - - SPORT AVIS - Fo­to: EPA

» Hel­dig­vis er jeg al­drig ble­vet til­budt det, og jeg har al­drig set det i Dan­mark. Men det vil­le pro­vo­ke­re mig ret me­get, hvis jeg gjor­de. Jeg vil­le bli­ve sur og for­nær­met. Jeg har svært ved at for­e­ne mig med, at nog­le af mi­ne kon­kur­ren­ter kan væ­re sny­de­re. «

Lig­ger det i bag­ho­ve­det, at de kan væ­re det?

» Lidt. For­di det kom så tæt på ( Yulia Efi mova snød sig til EM- guld for­an Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen sid­ste som­mer, red.). Jeg hav­de al­drig skæn­ket det en tan­ke før, men det var må­ske lidt naivt. Jeg sy­nes, det er respekt­løst. «

Ved man, at det er der­u­de?

» Ja, og jeg sy­nes det bli­ver me­re og me­re ty- de­ligt, og at vi stø­der på det oft ere og oft ere. Men jeg ved ik­ke, hvor­dan de gør, og hvor de får det fra. «

Hvor­dan ty­de­li­ge­re?

» Jeg sy­nes, vi op­le­ver fl ere, der bli­ver ta­get i do­pings­a­ger. Må­ske og­så for­di man er ble­vet bed­re til ik­ke at læg­ge skjul på det. Det bli­ver blæst op. «

Hø­rer man ryg­ter om do­ping i svøm­me­mil­jø­et? » Li­ge­som I an­dre sports­gre­ne hø­rer man ryg­ter, men jeg prø­ver at hol­de mig ude af det. Et af de før­ste spørgs­mål, jeg fi k eft er min ver­dens­re­kord, var, om jeg var dopet. Det, sy­nes jeg, var man­gel på respekt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.