Je­a­net­te Ot­te­sen

BT - - SPORT AVIS -

» I al­le løb og al­le he­at vil der al­tid væ­re en, der er på et el­ler an­det. Det kan du ik­ke kom­me uden om, man kan ba­re hå­be, at de bli­ver ta­get. «

Hø­rer man om det svøm­me­mil­jø­et?

» Der bli­ver ik­ke snak­ket så me­get om det, men in­ter­nt på hol­de­ne kan man godt snak­ke lidt om det. Men det er jo me­ga ta­bu. Det er ba­re no­get, man ved. Jeg ved, at der er man­ge af mi­ne kon­kur­ren­ter, der er på no­get. «

Er du no­gen­sin­de ble­vet til­budt no­get?

» Nej! Og det er sjovt, du si­ger det, for jeg snak­ke­de med Ni­ck ( land­stræ­ne­ren Ni­ck Ju­ba, red.) om det for ik­ke så læn­ge si­den. Hvor får man egent­lig do­ping hen­ne? Jeg er al­drig ble­vet til­budt det og har in­gen idé om, hvor­dan man kom­mer i for­bin­del­se med det. «

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.