Ja, vi har råd og pligt til at hjæl­pe

Har Dan­mark en moralsk pligt til at ta­ge imod al­le de man­ge flygt­nin­ge, der sø­ger asyl?

BT - - DEBAT - MI­CHA­LA BEN­DIXEN

Fmd. for Re­fu­ge­es Welco­me

VI HAR EN pligt til at ta­ge imod asylan­sø­ge­re – bå­de på grund af fl ygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen, som Dan­mark har skre­vet un­der på, og for­di vi er stærkt moralsk for­plig­te­de. Der er en re­kord­s­tor mæng­de fl ygt­nin­ge i ver­den, og det er me­get al­vor­li­ge ting, folk fl yg­ter fra.

DAN­MARK ER ET me­get sta­bilt, rigt og sik­kert land, som har en me­get høj le­ve­stan­dard. Selv­føl­ge­lig er der men­ne­sker, der har brug for hjem­me­hjælp osv. i Dan­mark, men det her hand­ler om liv og død. Det hand­ler om at red­de folk. Vi har kræft er­ne og res­sour­cer­ne til at ta­ge os af an­dre end os selv, mens man­ge na­bo­lan­de til de kon­fl ik­ter, der kø­rer li­ge nu, selv er me­get usta­bi­le og ik­ke har kræft er­ne. Der er ge­ne­rel enig­hed i Dan­mark om, at de stær­ke­ste skul­dre skal bæ­re mest – det er det, he­le vel­færds­sy­ste­met er byg­get op om – og den tan­ke­gang sy­nes jeg og­så skal gæl­de for re­sten af ver­dens be­folk­ning. Selv­føl­ge­lig kan Dan­mark ik­ke væ­re so­ci­al­kon­tor for he­le ver­den, men vi har da en for­plig­tel­se

i kraft af, at vi har rig­tig, rig­tig me­get i for­hold til re­sten af ver­den.

VI KAN GODT ta­ge fl ere fl ygt­nin­ge end dem, vi ta­ger imod nu. Det kan godt væ­re, vi ram­mer et loft på et tids­punkt, men vi er ik­ke i nær­he­den nu. Sve­ri­ge har ik­ke en­gang ramt sit loft eft er de­res me­ning, og de har ta­get imod ti gan­ge fl ere, end vi har. Jeg me­ner, at der er me­get langt til det dan­ske loft , hvis man sam­men­lig­ner med Sve­ri­ge. For­skel­len er viljen til, at man vil gø­re sit bed­ste, hvor Dan­mark der­i­mod blo­ke­rer og gør det be­svær­ligt fra be­gyn­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.