Nej, vi skal ik­ke red­de ver­den

BT - - DEBAT - Sa­ti­ri­ker og jour­na­list MIK­KEL AN­DER­S­SON

DET ER EN god ting at hjæl­pe i nog­le til­fæl­de, men jeg me­ner ik­ke nød­ven­dig­vis, at det er me­nings­fuldt at gi­ve asyl til dem, der kom­mer til Dan­mark. Der er en græn­se for, hvor man­ge vi kan gi­ve op­hold­stil­la­del­se. Der er 60 mil­li­o­ner fl ygt­nin­ge i ver­den, og det ser ud til at væ­re et eska­le­ren­de tal. Jeg me­ner, at vi på et el­ler an­det tids­punkt må si­ge, at der ik­ke kan væ­re fl ere. Selv folk langt ude på ven­stre­fl øj­en si­ger, at der er græn­ser for, hvor man­ge der kan kom­me til Dan­mark, men de er ik­ke vil­li­ge til at for­tæl­le, hvor den græn­se skal gå. Det sy­nes jeg er uhæ­der­ligt.

VI MÅ PRI­O­RI­TE­RE lan­dets bor­ge­re over det at hjæl­pe fl ygt­nin­ge, der kom­mer ude­fra. Og man er nødt til at pri­o­ri­te­re i det he­le ta­get. Prøv at se, hvor godt vi har det i Dan­mark – vi har bi­ler, kø­le­ska­be og alt mu­ligt an­det. Hvis man så ser på, hvor­dan folk har det i Afri­ka syd for Sa­ha­ra, vil­le det så ik­ke væ­re mest fair, at folk solg­te de­res bi­ler og gav pen­ge­ne væk? Vi kun­ne da godt leve på et ek­si­stens­mini­mum, men i bund og grund er vi men­ne­sker alt­så egoi­sti­ske. Po­in­ten er, at det er helt le­gi­timt.

VI ER I gang med at gen­ta­ge en mas­siv fejl­ta­gel­se, for in­te­gra­tio­nen fungerer jo ik­ke i Dan­mark. In­gen ve­st­li­ge vel­færds­sta­ter har fun­det op­skrift en på en suc­ces­fuld in­te­gra­tion, og in­gen ved, hvor­dan man gør. Vi bru­ger ut­ro­lig man­ge pen­ge på det, men vi kun­ne hjæl­pe langt fl ere for et til­sva­ren­de be­løb i nær­om­rå­der­ne. I øje­blik­ket hjæl­per vi de mest res­sour­cestær­ke, nem­lig dem der har mu­lig­he­den for at rej­se her­op, men vi kan hjæl­pe fl ere, der er sva­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.