Af­pil­let Cory­don

BT - - DEBAT - ansv

Fol­ke­tin­gets par­ti­er un­der for­tro­li­ge for­hold?

DEFENSOREN PÅ DE spørgs­mål var den da­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don. Der­for står Cory­don og­så af­pil­let tilbage eft er Gold­man Sa­chs’ op­sigtsvæk­ken­de mel­ding i Ber­ling­s­ke.

Nu­væ­ren­de fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen har tak­ket ja til til­bud­det. Det er en god idé.

FOR SA­GEN HAND­LER om, hvor­dan man skal væg­te for­hol­det mel­lem den de­mo­kra­ti­ske ind­sigt og pri­va­te in­ve­sto­rer.

Og her ve­jer bor­ger­nes og po­li­ti­ker­nes ret til at se, hvad der sker i Dong, tun­gest. For sa­gen hand­ler ik­ke ba­re om sal­get af et ener­gi­sel­skab.

Ener­gipo­li­tik er sik­ker­heds­po­li­tik. Store de­le af ver­dens ener­gi kom­mer fra ude­mo­kra­ti­ske om­rå­der som Rusland og Mel­le­mø­sten, og der­for er det be­stemt ik­ke li­ge­gyl­digt, hvem der ejer og sty­rer Dong, og hvil­ke pla­ner de har med sel­ska­bet.

Med ud­spil­let fra Gold­man Sa­chs ser det ud til, at Cory­don har over­dre­vet fa­ren for, at pri­va­te in­ve­sto­rer vil­le væ­re til­ba­ge­hol­den­de med at kø­be sig ind i stats­li­ge sel­ska­ber, hvis de skal ses over skul­de­ren af fol­ke­valg­te. Det skal ban­ken ha­ve tak for at ha­ve ud­stil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.