DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT -

Hjæl­pen kom fra uven­tet si­de til al­le dem, der har øn­sket me­re åben­hed i sa­gen om sal­get af Dong- ak­tier.

FOR DEN STORE skurk i off ent­lig­he­den, den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs, er nu klar til at gi­ve Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg en for­tro­lig ind­sigt i ban­kens køb af Dong- ak­tier. På grund af sin rolle un­der fi - nanskri­sen var nav­net Gold­man Sa­chs nok til at spræn­ge den dan­ske re­ge­ring, da ban­ken køb­te sig ind i sta­tens ener­gi­sel­skab.

Kri­tik­ken var vold­som. Hvor­dan kun­ne man sæl­ge ud af no­get så vig­tigt som et stats­ligt ener­gi­sel­skab til en af fi nanskri­sens skur­ke? Og hvor­for vil­le Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et ik­ke for­tæl­le de­tal­jer­ne om sal­get - ik­ke en­gang til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.