SA­GEN KORT

BT - - NYHEDER -

Man­ge har haft svært ved at slu­ge, at den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs sid­ste år køb­te 19 pct. af stat­se­je­de Dong Ener­gy un­der den tid­li­ge­re S- le­de­de re­ge­ring. Ek­sem­pel­vis blev de in­ter­ne pro­te­ster i SF så vold­som­me, at par­ti­et end­te med at træ­de ud af re­ge­rin­gen.

Fra­sal­get blev be­slut­tet af et bredt fl er­tal i Fol­ke­tin­get, eft er at Dong i 2012 hav­de et un­der­skud på fi re mia. kro­ner. Sal­get blev gen­nem­ført af tid­li­ge­re fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S), og det kom bag­eft er frem, at Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg, som skul­le god­ken­de sal­get, kun fi k ad­gang til de­le af ma­te­ri­a­let om aft alen. Og at ud­val­get ik­ke blev in­for­me­ret om an­dre bud på Dong- ak­tier­ne.

Bjar­ne Cory­don sva­re­de, at fi nans­ud­val­get ik­ke kun­ne hånd­te­re de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Fol­ke­tin­gets le­del­se, præ­si­di­et, kri­ti­se­re­de bå­de dis­po­si­tio­nen og mi­stro­en.

Bal­la­den om Dong er end­nu en gang blus­set op, for­di Gold­man Sa­chs i gårs­da­gens Ber­ling­s­ke med­del­te, at fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) har frie hæn­der til at læg­ge al­le bud frem for fi nans­ud­val­get. Finansministeren med­del­te i går, at han vil gø­re det­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.