FAKTA OM SAL­GET

BT - - NYHEDER -

En trio af Gold­man Sa­chs, PFA og ATP blev i for­å­ret 2014 in­ve­sto­rer i Dong Ener­gy.

Sam­men­lagt fi k Dong en ka­pi­ta­lind­sprøjt­ning på 13,6 mia. kro­ner, hvor oven­stå­en­de grup­pe le­ve­re­de 11 mia. Gold­man Sa­chs skød ot­te mia. i Dong, mens ATP kom med 2,2 mia. og PFA med 800 mio. kro­ner. Re­sten kom fra ek­si­ste­ren­de min­dre­talsak­tio­næ­rer.

I for­bin­del­se med ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen blev Dong vær­di­sat til 31,5 mil­li­ar­der kro­ner. En pris, som er ble­vet kri­ti­se­ret fra fl ere fl øje for at væ­re for lav.

Sam­ti­dig fi k Gold­man Sa­chs og ATP en ræk­ke sær­be­hand­lings­punk­ter som min­dre­talsak­tio­næ­rer. Sær­lig Gold­man Sa­chs blev som stør­ste nyin­ve­stor til­go­de­set og kan blandt an­det ned­læg­ge ve­to mod ind­t­og på nye geo­gra­fi ske for­ret­nings­om­rå­der, en ud­skift ning af top­chef Hen­rik Poul­sen samt stør­re op­køb og fra­salg, der ik­ke ind­gik i Dongs da­væ­ren­de for­ret­nings­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.