Over­gram­set af sik­ker­heds­vagt

Blev ta­get på bryster og bal­der i Kø­ben­havns Luft havn

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@bt.dk

» Han greb godt fat i bryster­ne på en må­de, hvor jeg tænk­te: ’ Det be­hø­ver du vel ik­ke’. Han kør­te og­så hån­den rundt i trus­se­kan­ten og hav­de den ene hånd ne­de om­kring min bal­de ind­ven­digt. «

Så­dan for­tæl­ler jour­na­list og lek­tor An­ne Lea Land­sted om et sik­ker­hed­s­tjek, hun var ude for i Kø­ben­havns Luft havn for ny­lig. Hun greb in­stink­tivt fat om sik­ker­heds­vag­tens hånd, men fi k så at vi­de, at han ’ ba­re gjor­de sit ar­bej­de’.

» Jeg kan nor­malt godt fi nde ud af at rå­be op, men jeg blev sim­pelt­hen så paf og pin­ligt be­rørt, for­di det var så mær­ke­ligt. Der stod en mas­se men­ne­sker i kø­en og så det, « si­ger hun til BT.

I før­ste om­gang skød An­ne Lea Land­sted epi­so­den ud af ho­ve­d­et, for­di det måt­te væ­re et ene­stå­en­de til­fæl­de, hvor en sik­ker­heds­vagt i luft hav­nen mis­brug­te sin magt. Men da det ske­te igen kort eft er, greb hun pen­nen og skrev et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken.

’ Du ser jo godt ud’

Især på grund af sik­ker­heds­vag­tens re­ak­tion, da hun lod ham for­stå, at det var græn­se­over­skri­den­de for hen­de.

’ Nu ser du jo godt ud, men el­lers er det hel­ler ik­ke sær­lig sjovt for mig,’ sag­de han eft er at ha­ve for­kla­ret hen­de, at ’ så­dan gør vi i Dan­mark’ og pe­ge­de på et lil­le skilt, hvor der stod, at man skal be­de om det, hvis man vil kro­p­s­vi­si­te­res af en vagt af sam­me køn.

An­ne Lea Land­sted blev fra man­ge si­der op­for­dret til at skri­ve et de­bat­ind­læg eft er at ha­ve for­talt om si­ne op­le­vel­ser på Fa­ce­book. Det vi­ste sig da og­så hur­tigt, at hun så langt­fra er den ene­ste, som har op­le­vet græn­se­over­skri­den­de sik­ker­hed­s­tjek i Kø­ben­havns Luft havn.

» Der er man­ge, som har skre­vet til mig og for­talt om op­le­vel­ser, de selv har haft , og som de fandt ube­ha­ge­li­ge, « for­tæl­ler hun.

An­ne Lea Land­sted har in­tet imod at bli­ve kro­p­s­vi­si­te­ret af mænd, så læn­ge de ud­fø­rer de­res job respekt­fuldt.

» Jeg har rejst ut­ro­lig me­get og er ble­vet un­der­søgt af bå­de mænd og kvin­der uden pro­ble­mer over­ho­ve­det. Min po­in­te med det her er, at det er ek­semp­ler på magt­mis­brug. De har mag­ten, for­di de skal udføre det sik­ker­hed­s­tjek, og jeg kan ik­ke gø­re no­get. Jeg har ik­ke rig­tig no­gen ret­tig­he­der i den sam­men­hæng, « si­ger An­ne Lea Land­sted.

Sik­ker­heds­chef ind i sa­gen

Sik­ker­heds­chef i Kø­ben­havns Luft havn Jo­hn­nie Mül­ler ærg­rer sig over, at An­ne Lea Land­sted har haft en dår­lig op­le­vel­se un­der sik­ker­hed­s­tjek­ket og vil føl­ge op på sa­gen.

’ In­gen pas­sa­ge­rer skal fø­le sig kræn­ket af at gå igen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len,’ skri­ver Jo­hn­nie Mül­ler i et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken.

Fra 1. sep­tem­ber bli­ver kro­p­s­vi­si­te­rin­gen er­stat­tet af securi­tyscan­ne­re i Kø­ben­havns Luft havn. Al­le pas­sa­ge­rer skal som hidtil gå igen­nem den så­kald­te ’ do­orway’, som min­der om en fritsvæ­ven­de dør­karm. Bip­per den, skal pas­sa­ge­ren frem­over gå ind i securi­tyscan­ne­ren, løft e ar­me­ne og dre­je rundt om sig selv.

An­ne Lea Land­sted føl­te sig foru­lem­pet i sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft­havn i Ka­strup. Modelfoto: Jan Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.