Nej, vi har al­le­re­de et stærkt for­svar

BT - - DEBAT - HEN­RIK DAM KRI­STEN­SEN For svarsord­fø­rer( S)

VI ER TIL­FRED­SE med, at vi bru­ger 1,2 pct. af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet på for­svar. Det lig­ner det, som en ræk­ke an­dre lan­de, vi sam­men­lig­ner os med, bl. a. Tys­kland og Hol­land, og­så bru­ger. Det er en god må­de at må­le ni­veau­et på. Vi bru­ger i dag 21 mia. kr., og det er alt­så mu­ligt at om­pri­o­ri­te­re in­den­for de mid­ler, hvis der er pro­ble­mer vis­se ste­der i for­sva­ret.

DET ER RIG­TIG godt, at me­d­ar- bej­der­ne på F- 16- mis­sio­nen har gjort op­mærk­som på, at der er et pro­blem, hvis mis­sio­nen i Irak skal for­læn­ges. Og så er det po­li­ti­ker­nes op­ga­ve at pri­o­ri­te­re in­den­for det bud­get, som der er.

DANSK FOL­KE­PAR­TI LOVER at øge for­svar­s­ud­gift er­ne med no­get, der lig­ner 15 mia. kr. om året – men hvor har de tænkt sig, at pen­ge­ne skal kom­me fra?

VI SKAL HA­VE et or­dent­ligt, stærkt, tro­vær­digt for­svar, og vi skal kun­ne del­ta­ge i in­ter­na­tio­na­le mis­sio- ner – og det kan vi. Når det gæl­der den uden­rigs­po­li­ti­ske del, så har Dan­mark ik­ke no­get at skam­me sig over. Vi kan godt væ­re stol­te af den ind­sats som vo­res ud­send­te har ydet.

DER ER IK­KE no­get, der ty­der på, at den rø­de hær er på vej tværs over Øster­sø­en, så slå nu li­ge lidt koldt vand i blo­det. Den in­ter­na­tio­na­le si­tu­a­tion har ud­vik­let sig, men det dan­ske for­svar har net­op og­så æn­dret sig til at kun­ne del­ta­ge i in­ter­na­tio­na­le mis­sio­ner, og jeg vil ger­ne gø­re op­mærk­som på, at vi er med­lem af Nato.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.