TRUMP VIN­DER – SELV OM HAN TA­BER ’’

Den re­pu­bli­kan­ske out­si­der Do­nald Trump kan bli­ve en af­gø­ren­de fak­tor i det kom­men­de præ­si­dentvalg

BT - - DEBAT -

Den ame­ri­kan­ske valg­kamp kø­rer al­le­re­de for fuld ud­blæs­ning, og i aft en ame­ri­kansk tid vil de 16- 17 re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter mø­des i en tv- de­bat . Det bli­ver spæn­den­de at se, hvor­dan Do­nald Trump vil kla­re sig, for han er no­get af en out­si­der. Ud­over den gen­nem­snit­li­ge, be­kym­re­de ame­ri­ka­ner, og dem er der man­ge af, er der ik­ke man­ge kom­men­ta­to­rer, som ta­ger ham al­vor­ligt. Han har det nem­lig med at kom­me med plud­se­li­ge ud­brud, som er så langt fra en­hver sag­lig po­li­tisk de­bat, at man blot tæn­ker: ’ hvad har den mand gang i’. Han har for ek­sem­pel sagt, at Jo­hn McCain ik­ke er en krigs­helt, at me­xi­ca­ne­re er for­bry­de­re og har vist en af si­ne kon­kur­ren­ters pri­va­te te­le­fon­num­mer off ent­ligt. Det var og­så ham, som i sin tid på­stod, at Oba­ma ik­ke er født i USA, så Oba­ma måt­te vi­se sin fød­sel­sat­test. PO­LI­TI­SKE ME­NINGS­DAN­NE­RE HAR igen og igen sagt, at ud­brud som dis­se bli­ver Trumps Wa­ter­loo, men det vi­ser sig over­ra­sken­de nok, at den gen­nem­snit­li­ge, be­kym­re­de ame­ri­ka­ner er li­geg­lad. Al­le­re­de nu lig­ger Trump langt over selv si­ne eg­ne for­vent­nin­ger i prog­no­ser­ne. Den al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ner kan li­de hans po­puli­sti­ske, simp­le bud­ska­ber om at ska­be et stær­ke­re Ame­ri­ka og sen­de al­le il­le­ga­le ind­van­dre­re og kri­mi­nel­le ud af lan­det. Det er i sær­de­les­hed i syd­sta­ter­ne, at me­nings­må­lin­ger­ne lig­ger helt i top. I STA­TEN GE­OR­GIA er han for ek­sem­pel op­pe på 30 pro­cent, hvor num­mer to eft er ham, Jeb Bush, kun lig­ger på 17 pro­cent. Den frem­træ­den­de uden­rigs­po­li­ti­ker, se­na­tor Lind­sey Gra­ham, som er syd­stats­mand, lig­ger tæt på nul pro­cent i sam­me om­rå­de. I se­na­tor Gra­hams egen stat, South Ca­ro­li­na, får Trump 31 pro­cent, hvor Gra­ham lig­ger på 7 pro­cent, og i Ala­ba­ma får Gra­ham kun 7 pro­cent mod Trumps 38. Ta­ger vi sta­ten Fl­o­ri­da, som var den stat, der af­gjor­de valg­kam­pen i år 2000, lig­ger Trump på 27 pro­cent mod Bush’ 26 pro­cent på trods af, at Bush tid­li­ge­re har væ­ret gu­ver­nør i sta­ten. TRUMPS SUC­CES HAR bragt eks­per­ter­ne i vil­dre­de, for det ser ud til, at jo me­re mod­stand han får, des me­re sti­ger han i me­nings­må­lin­ger­ne. Han ta­ler li­ge ud af po­sen på et sprog, der ap­pel­le­rer til de ame­ri­ka­ne­re, der fø­ler sig for­for­delt og er skuff ede over Was­hin­g­ton. De kan og­så godt li­de, at han ik­ke lig­ner en po­li­ti­ker og ik­ke ta­ler som en po­li­ti­ker. Han er mil­li­ar­dær i kraft af sit for­ret­nings­ta­lent og hav­de sit eget tv- show. De man­ge pen­ge gør ham øko­no­misk uafh æn­gig af do­no­rer. NØG­LEN TIL HANS suc­ces lig­ger og­så ved det re­pu­bli­kan­ske par­tis kri­se. Det er en kri­se, som be­gynd­te i 2008, hvor Bush gik af, og Tea Par­ty­be­væ­gel­sen be­gynd­te at do­mi­ne­re. De trak par­ti­et langt mod høj­re og tog mag­ten fra de klas­si­ske re­pu­bli­ka­ne­re. Trump er ik­ke med­lem af Tea Par­ty- be­væ­gel­sen, men han har over­ta­get me­get af dens re­to­rik og bud­ska­ber. Mang­len­de le­der­skab og man­gel på kan­di­da­ter med for­mat, har gi­vet plads til én som Trump, og selv­om han ik­ke bli­ver no­mi­ne­ret som re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­dat, vil han eft er min vur­de­ring få enorm ind­fl ydel­se i det re­pu­bli­kan­ske par­ti og må­ske bli­ve kon­ge­ma­ger el­ler vi­ce­præ­si­dent­kan­di­dat.

Så uan­set om Trump kom­mer til at vin­de el­ler ta­be de­bat­ten i aft en, vil han kom­me ud af val­get som vin­der – må­ske ik­ke som præ­si­dent, men som en mand med me­get stor ind­fl ydel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.