Skal små dan­ske øer kun­ne sæl­ges til rig­mænd?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.40 ØER­NE BUR­DE LE­JES UD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.45 GIV ØER­NE TIL FOL­KET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.17 BRUG DE TOM­ME ØER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.49

Ja,

så vil de kun­ne bli­ve brugt, og det vil gav­ne statskas­sen

Nej,

det er fol­ke­e­je, vi ik­ke skal sæl­ge ud af

5.192 stem­mer på bt. dk

LAD NA­TU­REN VÆ­RE

Git­te Fri­is Sø­ren­sen

Nej, øer­ne skal ik­ke sæl­ges til no­gen som helst. Lad nu den na­tur væ­re i ste­det for at øde­læg­ge og de­stru­e­re den. Hvad galt er der i at ha­ve dis­se per­ler in­tak­te? Hvor­for skal al­ting gø­res op i pen­ge? Fin­gre­ne væk og lad na­tur væ­re na­tur. Vil man no­get af alt det der, kan man ta­ge til de ste­der, som er øde­lagt af pen­ge og men­ne­skers egois­me.

Jess Eric Bjørn Fri­is

Hvor­for ik­ke over­ve­je at la­ve en mu­lig­hed for at le­je dis­se øer ud? De fl este øer bli­ver ik­ke brugt til no­get, og det kun­ne nemt væ­re, at de kun­ne ak­ti­ve­res af ’ rig­mænd’, som I kal­der dem. Jeg me­ner, det er iværk­sæt­te­re. På den må­de kan der kom­me fl ere pen­ge i statskas­sen, le­je og ind­tægt på moms og skat til til­tag på øer­ne.

Per René Eng­holt

Nej, øer­ne skal fre­des og læg­ges ind un­der stats­sko­ve­nes for­valt­ning, og så skal dy­re­li­vet ha­ve lov til at blom­stre sam­men med cam­ping­li­vet. Ind­før al­le­mands­ret på dem, så de kan bru­ges af na­tu­rel­ske­re.

Jens Martın

En be­bo­et ø skal al­drig sæl­ges. Men en lil­le, ube­bo­et ø la­vet om til en form for for­ly­stel­ses­park el­ler lig­nen­de er en god idé. Men rør ven­ligst ik­ke de be­bo­e­de øer og små­by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.