Fle­re pen­ge til for­sva­ret

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst vil ef­ter­kom­me Na­tos øn­ske om et øget dansk for­svars­bud­get

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Der er be­hov for at til­fø­re det dan­ske for­svar fle­re mid­ler, så Dan­mark nær­mer sig Na­tos øn­ske om, at hvert med­lem­sland bru­ger to pro­cent af sit brut­to­na­tio­nal­pro­dukt ( BNP).

Det me­ner for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V), der vil til­fø­re lan­dets væb­ne­de styr­ker fle­re mid­ler, når det nu­væ­ren­de for­svars­for­lig ud­lø­ber ef­ter 2017.

» Med ud­gangs­punkt i Na­tos mål­sæt­ning bli­ver vi nødt til at se på for­svar­s­ud­gif­ter­ne. Man er nødt til at er­ken­de, at der skal fle­re res­sour­cer til, hvis man vil ha­ve et stør­re in­ter­na­tio­nalt en­ga­ge­ment fra Dan­marks si­de, « si­ger han.

For­svars­mi­ni­ste­ren hæf­ter sig ved, at trus­sels­bil­le­det på klo­den er an­der­le­des, end det var for ti år si­den.

Blandt an­det i Irak og Sy­ri­en, hvor mi­li­tan­te is­la­mi­ster fra Is­la­misk Stat ( IS) spre­der død og ulyk­ke.

» Vi har i dag en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion som Is­la­misk Stat, som in­gen hav­de ret me­get kend­skab til for ti år si­den. Vi kan hel­ler ik­ke for­ud- si­ge, hvad trus­sels­bil­le­det er om ti år. Der­for er det vig­tigt at ha­ve et for­svar, der er klar til at ta­ge fat om den fjen­de el­ler trus­sel, der op­står. Det kræ­ver et for­svar, der har res­sour­cer til at age­re, « si­ger Carl Holst.

Ef­fek­ti­vi­se­ring

Sam­ti­dig åb­ner for­svars­mi­ni­ste­ren for, at der og­så kan ske ef­fek­ti­vi­se­rin­ger.

» Når for­sva­ret har et sam­let bud­get på over 20 mil­li­ar­der kro­ner, skal det væ­re et lø­ben­de le­del­ses­mæs­sigt fo­kus at se på, om man kan ef­fek­ti­vi­se­re på nog­le fel­ter og sam­ti­dig til­fø­re an­dre om­rå­der nye pen­ge, « si­ger han og pe­ger på, at lig­nen­de øvel­ser er ble­vet gjort på sund­heds­om­rå­det.

For­sva­rets øko­no­mi lig­ger fast til og med 2017 på grund af det nu­væ­ren­de for­svars­for­lig, hvori al­le par­ti­er und­ta­gen Al­ter­na­ti­vet og En­heds­li­sten ind­går.

Bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og De Kon­ser­va­ti­ve er klar til at bak­ke op om at sky­de fle­re pen­ge i for­sva­ret fra 2018.

» Der er ble­vet skå­ret for me­get. Det er de ek­si­ste­ren­de de­le af for­sva- ret, der mang­ler pen­ge. Der er en for høj af­gang fra for­sva­ret, og det er no­get, der ram­mer os hårdt, for­di det ta­ger lang tid at ud­dan­ne nye me­d­ar­bej­de­re, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis for­svarsord­fø­rer Ma­rie Krarup.

Hun bli­ver bak­ket op af sin ord­fø­rer­kol­le­ga fra De Kon­ser­va­ti­ve Ras­mus Jar­lov.

Mang­ler res­sour­cer

» Det er ker­ne­op­ga­ve num­mer ét at sør­ge for lan­dets sik­ker­hed. I øje­blik­ket har vi et for­svar, der ik­ke har res­sour­cer nok til den op­ga­ve. På en lang ræk­ke om­rå­der er der be­hov for nyt og me­re ma­te­ri­el. Der er og­så be­hov for at an­sæt­te fle­re til at kla­re op­ga­ver­ne, « si­ger Jar­lov og pe­ger på, at par­ti­et vil gå ef­ter at få bud­get­tet op på to pro­cent af BNP.

I Li­be­ral Al­li­an­ce er man dog til­ba­ge­hol­den­de med at vil­le po­ste fle­re pen­ge i for­sva­ret.

» Vi vil ger­ne se på et for­slag, hvor der er pe­get på fi­nan­si­e­rin­gen. Men vi vil ger­ne vi­de, hvem der be­ta­ler pri­sen. Vi me­ner ik­ke, at vi skal bru­ge pen­ge, hvis der ik­ke råd til at få sæn­ket skat­ter og af­gif­ter, « si­ger par­tiets for­svarsord­fø­rer Leif Mik­kel­sen.

’’ Man er nødt til at er­ken­de, at der skal fle­re res­sour­cer til, hvis man vil ha­ve et stør­re in­ter­na­tio­nalt en­ga­ge­ment fra Dan­marks si­de Carl Holst, for­svars­mi­ni­ster, V

De dan­ske sol­da­ter kan for­ven­te fle­re pen­ge, men må­ske skal der og­så ra­tio­na­li­se­res. Her er en grup­pe på pa­trul­je i Af­g­ha­ni­stan.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.