Be­tin­get fængsel for at kræn­ke elev

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Bir­ger A. Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Først en fy­re­sed­del og nu og­så en fængsels­dom. Det er kon­se­kven­sen for en 25- årig læ­re­rin­de på en mus­lim­sk frisko­le i København, ef­ter at hun gen­nem en læn­ge­re pe­ri­o­de send­te hund­red­vis af be­ske­der til en 13- årig elev.

Dom­men ly­der på 14 da­ges be­tin­get fængsel, hvil­ket er nor­malt i så­dan­ne sa­ger, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

I en lig­nen­de sag fra 2013 blev en an­den læ­rer så­le­des og­så idømt 14 da­ges be­tin­get fængsel.

Læ­re­rin­dens be­ske­der in­de­holdt bå­de kær­lig­hed­ser­klæ­rin­ger og be­skri­vel­ser af, hvad hun hav­de lyst til at gø­re, hvis hun og den 13- åri­ge kun­ne væ­re sam­men.

Hun skrev blandt an­det, hvor me­get hun læng­tes ef­ter ham, og at hun hav­de lyst til at nus­se ham og ha­ve ham helt tæt på.

Læ­re­rin­den send­te de man­ge be­ske­der til sin un­ge elev fra novem­ber sid­ste år og frem til fe­bru­ar i år, hvor mo­de­ren til dren­gen op­da­ge­de dem og der­ef­ter meld­te hen­de til po­li­ti­et.

Det er end­nu uklart om læ­re­rin­den har til­stå­et ankla­gen, men hun har er­kendt over for po­li­ti­et, at hun har sendt be­ske­der til dren­gen. BNB

14 da­ges be­tin­get fængsel ko­ste­de det en læ­re­rin­de på en mus­lim­sk frisko­le at blu­fær­dig­heds­kræn­ke en elev via sms. Il­lu­stra­tion: BT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.