Hængt ud af eks- po­li­ti­ker

BT - - NYHEDER - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@bt.dk

En fynsk læ­ge bli­ver be­skyldt for al­ko­hol­mis­brug på Fa­ce­book af tid­li­ge­re DF- fol­ke­tings­med­lem Ti­na Pe­ter­sen, skri­ver TV2/ FYN.

Iføl­ge tv- sta­tio­nen skri­ver Ti­na Pe­ter­sen ef­ter et be­søg hos læ­ge­vag­ten blandt an­det på sin Fa­ce­book- si­de:

’ Jeg kan op­ly­se ef­ter min di­a­log med per­so­na­let, at det ik­ke er før­ste gang den­ne vagt­læ- ge [ X] ( læ­gens navn slet­tet, red.) har be­gå­et fejl, end­da den selv­sam­me fejl. Må­ske skul­le no­gen un­der­sø­ge vagt­læ­gens til­stand, som ef­ter min me­ning godt kun­ne lug­te af et al­ko­hol­pro­blem’.

På to da­ge er kla­gen ble­vet delt over 700 gan­ge på Fa­ce­book.

Bå­de Læ­ge­for­e­nin­gen og de prak­ti­se­ren­de læ­gers fore­ning i Syd­dan­mark er for­ar­ge­de over, at kla­gen frem­fø­res på de so­ci­a­le me­di­er.

» Det er en me­get ube­ha­ge­lig ud­vik­ling, at man be­gyn­der at frem­fø­re si­ne kla­ger over sund­heds­sy­ste­met via of­fent­li­ge sy­ste­mer som Fa­ce­book i ste­det for det of­fi­ci­el­le kla­ge­sy­stem, « si­ger Hen­rik Di­b­bern, der er næst­for­mand i PLO i Syd­dan­mark.

For­man­den for de prak­ti­se­ren­de læ­ger er træt af at Fa­ce­book bru­ges i ste­det for kla­ge­sy­ste­met. Ar­kiv­fo­to: Tor­kild Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.