Gam­le bi­ler for 274 mio. kr.

Mil­li­ar­dær Hen­rik Fre­de­rik­sen sælger sin unik­ke sam­ling af sjæld­ne luksus­bi­ler

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@bt.dk

En af Eu­ro­pas al­ler­flot­te­ste bil­sam­lin­ger er dansk og står i en la­de på Lyngs­bækaard Gods på Mols. Men kun lidt end­nu.

Den 70- åri­ge mil­li­ar­dær Hen­rik Fre­de­rik­sen har igen­nem he­le sit liv sam­let på sjæld­ne ve­te­ran­bi­ler, men den 26. sep­tem­ber af­hæn­der han sin im­po­ne­ren­de sam­ling be­stå­en­de af 48 luksus­bi­ler, som kan få en­hver bil­el­sker til at slik­ke sig om mun­den.

» Jeg har al­drig solgt en bil, så det bli­ver hårdt nu at skul­le sæl­ge dem al­le på en gang. Jeg har væ­ret i bil­ver­de­nen i man­ge år, så nu er ti­den kom­met til at luk­ke dø­ren der­til og åb­ne en til en ny ver­den, « si­ger den dan­ske mil­li­ar­dær til det en­gel­ske auk­tions­hus Bon­hams, som står for auk­tio­nen over bil­sam­lin­gen.

Sam­le­re fra he­le ver­den ven­tes at flok­kes om­kring Aar­hus Luft­havn, hvor auk­tio­nen fin­der sted. Man­ge af dem vil lan­de med pri­vat­fly - og løst­sid­den­de dol­lar på Ame­ri­can Express- kor­te­ne.

Blandt de bi­ler, der kom­mer på auk­tion den 26. sep­tem­ber, er 13 Rolls- Roy­ce, tre Mer­ce­des- Benz, tre Ca­di­l­lac, to Bent­ley og en May­bach. Der er og­så en brand­bil fra 1925 af mo­del­len AhrensFox. Den gjor­de tje­ne­ste i St. Lou­is, USA.

Salg ud­lø­ste te­le­fon­storm

I alt vur­de­res sam­lin­gen til om­kring 274 mio. kr., men den vil sand­syn­lig­vis ind­brin­ge langt me­re.

In­teres­sen er i hvert fald enorm. Da CNN som de før­ste kun­ne for­tæl­le, at Hen­rik Fre­de­rik­sen vil­le sæl­ge sit livs­værk en dag før af­talt, re­sul­te­re­de det i en sand te­le­fon­storm hos Bon­hams.

Hen­rik Fre­de­rik­sen op­byg­ge­de sin for­mue gen­nem sin kæ­de af Ma­tas- for­ret­nin­ger. Han ejer i dag Re­stau­rant Støv­len og Molskro­en i Ebelt­oft og den tid­li­ge­re Væg­ter­går­den i Fem­møl­ler, der i dag er døbt om til Strand­ho­tel­let.

Der er da og­så ad­skil­li­ge helt unik­ke bi­ler i Hen­rik Fre­de­rik­sens sam­ling. Ek­sem­pel­vis en Bent­ley S1 Drop­he­ad Coupé, som der kun blev pro­du­ce­ret fem ven­stre­sty­re­de ek­sem­pla­rer af.

Som om det ik­ke var nok, var det­te ek­sem­plars før­ste ejer Jo­hn D. Ro­ck­e­fel­ler Jr. - den le­gen­da­ri­ske ame­ri­kan­ske mul­ti­mil­li­ar­dær og in­du­stri­mogul Jo­hn D. Ro­ck­e­fel­lers søn. Hr. Ro­ck­e­fel­ler nå­e­de dog næp­pe at kø­re me­get i sin vi­dun­der­li­ge Bent­ley. Blot to år ef­ter at han modt­og den i 1958, dø­de han i en al­der af 86 år.

Det kan kø­be­ren der­i­mod. Ef­ter si­gen­de skal bå­de Bent­ley­en og al­le Hen­rik Fre­de­rik­sens an­dre ve­te­ran­bi­ler væ­re i per­fekt stand og fuldt ud kø­re­dyg­ti­ge.

Ud­over det­te prag­t­ek­sem­plar in­de­hol­der sam­lin­gen ad­skil­li­ge sjæld­ne og uhy­re vel­hold­te bi­ler fra 1905 til 1973.

’ Bi­ler er kunst for mig’

Bi­ler­ne var Hen­rik Fre­de­rik­sen og hans net­op af­dø­de hu­stru Vi­vi Hen­rik­sens store hob­by igen­nem man­ge år.

» Bi­ler er kunst for mig, og jeg har al­tid købt bi­ler med hjer­tet og ik­ke hjer­nen, « for­tæl­ler Hen­rik Fre­de­rik­sen til Bon­hams hjem­mesi­de.

Vi­vi Hen­rik­sen dø­de plud­se­ligt ef­ter kort tids syg­dom i april, og det er år­sa­gen til, at Ma­tas- mil­li­ar­dæ­ren nu væl­ger at af­hæn­de de­res unik­ke sam­ling.

Hen­rik Fre­de­rik­sen har dog valgt at be­hol­de to af bi­ler­ne.

’’ Jeg har al­tid købt bi­ler med hjer­tet og ik­ke hjer­nen Hen­rik Fre­de­rik­sen, bil­sam­ler

Fle­re af de sjæld­ne og uhy­re vel­hold­te bi­ler ven­tes at ind­brin­ge langt over en mio. kr. på auk­tio­nen. He­le sam­lin­gen er vur­de­ret til 274 mio. kr. Fo­to: Bon­ham Auctions

1958

Bent­ley S1 Drop­he­ad Coupé by HJ Mul­li­ner

VUR­DE­RING:

Phan­tom 1 Play­boy Ro­ad­ster

1931

Rolls- Roy­ce

VUR­DE­RING:

1938

Jagu­ar SS100 3 ½ li­t­re Ro­ad­ster

VUR­DE­RING:

» Jeg har al­drig solgt en bil, så det bli­ver hårdt nu at skul­le sæl­ge dem al­le på en gang, « si­ger Hen­rik Fre­de­rik­sen.

Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.