Rets­me­di­ci­ner: Ba­ck­pa­ck­er var skyld i egen død

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@bt.dk

Den dan­ske ba­ck­pa­ck­er Jo­nas Pe­der­sen, som i fe­bru­ar 2014 dø­de un­der en fe­ri­e­rej­se i Au­stra­li­en, var selv skyld i sin død. Det fast­slår tas­man­ske myn­dig­he­der, der op­ly­ser, at dødsår­sa­gen er en over­do­sis af val­mue- te. Det skri­ver den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an.

Den un­ge mand fra Es­b­jerg hav­de tre må­ne­der tid­li­ge­re be­gyndt sin drøm­me­rej­se til Au­stra­li­en. Sam­men med en kam­me­rat be­fandt Jo­nas Pe­der­sen sig i den tas­man­ske by Oat­lands, da han dø­de af en over­do­sis.

An­så ik­ke stof­fet for­far­ligt

Hans ty­ske rej­se­kam­me­rat for­tæl­ler til avi­sen, at Jo­nas Pe­der­sen hav­de druk­ket val­mue- te før døds­fal­det, og at han ik­ke an­så det som far­ligt. Den ef­ter­føl­gen­de mor­gen blev Jo­nas Pe­der­sen fun­det død.

» Hans død er en tragisk kon­se­kvens af hans egen hand­ling, « si­ger rets­me­di­ci­ner Oli­via McTag­g­art iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Hun me­ner, at Jo­nas Pe­der­sens døds­fald bør væ­re en kraftig på­min­del­se om fa­rer­ne ved ulov­li­ge og ufor­ud­si­ge­li­ge stoffer.

Det var val­mue- te, der før­te til Jo­nas Havskov Pe­der­sens død i Au­stra­li­en sid­ste år, si­ger rets­me­di­ci­ner. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.