Ve­ras død på Mal­ta: Nu har po­li­ti­et nye spor

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@bt.dk

Det er sta­dig en gå­de for po­li­ti­et på Mal­ta, hvor­for den 71- åri­ge dan­ske turist Ve­ra Holm - ef­ter alt at døm­me - blev dræbt.

Po­li­ti­et har nu gen­nem­gå­et vi­deo­op­ta­gel­ser fra om­kring 30 over­våg­nings­ka­me­ra­er i om­rå­det og har fun­det op­ta­gel­ser, som vi­ser den dan­ske turist for­la­de et lo­kalt su­per­mar­ked.

Ve­ra Holm var på fe­rie med sin fa­mi­lie på øen Gozo nord for Mal­ta, da hun plud­se­lig for­svandt fre­dag 24. juli, mens hun var på shop­pe­tur med sin fa­mi­lie.

To da­ge se­ne­re blev hun fun­det død på en strand af en hund­e­luf­ter. En ob­duk­tion kun­ne ik­ke af­gø­re, hvad hun dø­de af, men po­li­ti­et be­hand­ler døds­fal­det som mistæn­ke­ligt på grund af en ræk­ke slag i ho­ve­d­et og på krop­pen.

End­nu in­gen mistænk­te

Der er sta­dig hver­ken mo­tiv el­ler mistænk­te i sa­gen, men po­li­ti­et har gen­nem­gå­et billeder fra vi­deo­over­våg­nin­gen i om­rå­det og har fun­det billeder fra et lo­kalt su­per­mar­ked, hvor man kan se Ve­ra Holm.

Det skri­ver det lo­ka­le me­die News­book.

Po­li­ti­et ar­bej­der ud fra en te­o­ri om, at den dan­ske kvin­de er ble­vet ud­sat for et rø­ve­ri. Hun mang­le­de nem­lig bå­de sin ta­ske, 300 eu­ro i kon­tan­ter og sin te­le­fon, da hun blev fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.