Dy­re­ven send­te 50.000 i ku­vert

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

An­ne­ma­rie Loft fra dyr eværnsor­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Dy­re­værn Aar­hus tro­e­de ik­ke si­ne eg­ne øj­ne, da hun i for­gårs gen­nem­gik po­sten. I da­gens brev­bun­ke lå nem­lig en fo­ret ku­vert med ik­ke min­dre end 50 tu-sind­kro­ne­sed­ler.

» Det var helt vildt. Det er så fan­ta­stisk, « for­tæl­ler ad­mi­ni­stra­tions­che­fen, da BT fan­ger hen­de på te­le­fon på en hek­tisk dag, hvor hun bli­ver ki­met ned af jour­na­li­ster fra nær og fj ern.

» Vi le­ver af arv og ga­ver, men vi er ik­ke vant til at mod­ta­ge re­de pen­ge, og da slet ik­ke så stort et be­løb, « for­kla­rer hun.

Bre­vet, der var fran­ke­ret, hav­de in­gen af­sen­der. Sam­men med bun­ken af pen­ge­sed­ler lå blot en pa­pir­lap fra en no­tes­blok med or­de­ne: ’ En dy­re­ven’ skre­vet med smuk skrå­skrift .

» Jeg blev helt over­væl­det over plud­se­lig at sid­de med så man­ge pen­ge mel­lem hæn­der­ne. Det var helt vildt. Jeg kan hu­ske, at min før­ste tan­ke var: Er det rig­ti­ge pen­ge. Men det var det jo. «

Hver­ken hun el­ler hen­des me­d­ar­bej­de­re har no­gen som helt anel­se om, hvem den ano­ny­me gi­ver er.

De man­ge pen­ge fal­der på et tørt sted. Dansk Dy­re­værn Aar­hus kæm­per nem­lig hver må­ned med store reg­nin­ger til især dyr­læ­ger.

Der er helt sik­kert nog­le hunde, som bli­ver ek­stra for­kælet for de man­ge ra­re pen­ge. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.