TILBAGE PÅ UTØYA

For før­ste gang si­den ter­r­or­an­gre­be­ne i 2011 hol­der AUF, der mi­ste­de 69 med­lem­mer i mas­sa­kren, som­mer­lejr på Utøya

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

EF­TER MAS­SA­KREN Med den sam­me fær­ge, der for fi­re år si­den sej­le­de An­ders Brei­vik til øen, tog godt 1.000 ung­doms­po­li­ti­ke­re tors­dag tilbage på som­mer­lejr på Utøya. Sam­men fejre­de de, at det er før­ste gang, der bli­ver af­holdt som­mer­lejr for Ar­bei­der­par­tiets ung­domsor­ga­ni­sa­tion, AUF, der mi­ste­de 69 med­lem­mer i mas­sa­kren.

Det er i år fi­re år si­den, An­ders Be­hring Brei­vik den 22. juli dræb­te 77 nord­mænd i det vær­ste ter­ror an­greb i lan­dets hi­sto­rie si­den An­den Ver­denskrig.

På Utøya dræb­te Brei­vik 69 med­lem­mer af AUF, der var på som­mer­lejr. Al­le­re­de få da­ge ef­ter

an­gre­bet sag­de ung­doms par­tiets for­mand, at AUF ’ vil­le ta­ge Utøya tilbage’. Brei­vik skul­le ik­ke ha­ve lov til at læg­ge øen øde.

I går blev det øn­ske en re­a­li­tet, da godt 1.000 ung­doms­po­li­ti­ke­re tog tu­ren med fær­gen over til øen.

Frem til på søn­dag skal de dis­ku­te­re po­li­tik og lyt­te

til kon­cer­ter på skrå- nin­gen, hvor Brei­vik lok­ke­de en stor grup­pe til sig un­der dæk­ke af at væ­re po­li­ti­mand, før han åb­ne­de ild mod dem.

Har renove­ret øen

Og så kan de læ­se me­re om an­gre­be­ne i et læ­rings­cen­ter, som i 2011 var den café, en stor grup­pe brug­te som gem­me­sted - før de blev op­da­get af ger­nings­man­den. AUF har brugt to år på at renove­re øen, la­ve nye

byg­nin­ger og etab-

le­re min­de­ste­der. Der­for men­te for­man­den for ung­domsor­ga­ni­sa­tio­nen, Ma­ni Hus­sai­ni, det var på ti­de, der blev holdt som­mer­lejr på øen igen.

» Utøya vil al­tid væ­re et sted, som er præ­get af ter­r­or­an­gre­bet i 2011, men at ta­ge ste­det i brug igen hand­ler om ik­ke at la­de mør­ket vin­de. Vi har genop­byg­get Utøya styk­ke for styk­ke, og der­for er det et vig­tigt skridt på ny at hol­de som­mer­lejr på øen, « si­ger Hus­sai­ni til nyheds­bu­reau­et NTB.

Bort­set fra de nye min­de­ste­der bli­ver det iføl­ge AUF en helt al­min­de­lig som­mer­lejr, som ik­ke vil ha­ve man­ge spor af 22. juli i pro­gram­met.

Men der vil væ­re et stort po­li­ti op­bud på øen, og al­le del­ta­ge­re skal ha­ve tjek­ket de­res ba­ga­ge ved an­komst.

’ Vi sam­les for at min­des’

I et brev til de kom­men­de lej­r­del­ta­ge­re, som er of­fent­lig­gjort på par­tiets hjem­me- si­de, skri­ver Ma­ni Hus­sai­ni, at de og­så sam­les for at vi­dere­fø­re ide­a­ler­ne, der blev an­gre­bet:

’ Vi sam­les for at min­des kam­me­ra­ter­ne, vi mi­ste­de. Vi sam­les for at vi­dere­fø­re ide­a­ler­ne, som blev an­gre­bet 22. juli, og for at vi­se ger­nings­man­den, at han ik­ke kla­re­de at ri­ve det sam­fund ned, som vi har byg­get op i fæl­les­skab.’

Som­mer­lej­ren lø­ber ind­til på søn­dag.

Med den sam­me fær­ge, der sej­le­de An­ders Brei­vik til øen i 2011, tog ung­doms­po­li­ti­ke­re mod Utøya. Fo­to: Ve­gard Wi­ve­stad Grøtt

’ Vi sam­les for at min­des kam­me­ra­ter­ne, vi mi­ste­de’, skri­ver for­man­den for AUF i et åbent brev.

Bort­set fra de nye min­de­ste­der bli­ver det iføl­ge AUF en helt al­min­de­lig som­mer­lejr,

Godt 1.000 har meldt sig til som­mer­lej­ren.

Der vil væ­re et stort po­li­ti op­bud på øen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.